Beskrivelse af netværksgruppe

Beskrivelse af netværksgruppe

Branchefællesskabet for Dansk Beton under Dansk Byggeri lancerede i foråret 2019 ”Bæredygtig Beton Initiativet”. Det dækker over betonbranchens ambitiøse vision om at bane vejen for at CO2 aftrykket fra dansk betonbyggeri reduceres med 40-50% i 2030 i forhold til niveauet i dag. Samtidig skal den gode betonkvalitet og totaløkonomien forbundet med betonbyggeri fastholdes. Komfort og livskvalitet i betonbyggeri skal blive endnu bedre.

Initiativet er inspireret af lignende initiativer i Norge og Sverige, hvor brede partnerskaber i bygge- og betonbranchen arbejder sammen mod meget ambitiøse målsætninger om at reducere CO2 aftrykket fra betonbyggeri.

InnoBYG har bevilliget etablering af ”Bæredygtig Beton Initiativ” netværksgruppen til at støtte op om igangsættelsen af en lang række af aktiviteter, der skal skubbe betonbranchen og byggeriets øvrige parter i retning af at indfri visionen.

Betonbyggeri er på den ene side helt afgørende for samfundets behov for at etablere nye boliger og infrastruktur som grundlag for fortsat vækst, og på den anden side er forbundet med en ikke uvæsentlig andel af klima- og miljøpåvirkningen, og derfor er initiativet således stærkt relevant.

En af nøglerne til at indfri visionen er at samle branchen i et bredt forpligtende samarbejde, og mere en 30 virksomheder har valgt at træde ind i samarbejdet. Hertil kommer, at hele betonbranchen under Dansk Beton støtter op om initiativet og vil deltage i netværksgruppens arbejde.

Formål med netværksgruppen
Formålet med netværksgruppen for ”Bæredygtig Beton Initiativ” er at understøtte beton- og byggebranchen i at nå 2030 visionen om 40-50% reduktion af CO2 aftrykket fra betonbyggeri. Formålet er endvidere at få konsolideret initiativet med partnere ud over de partnere, der allerede har tilkendegivet deres ønske om at deltage, få etableret et kommissorium for initiativet, få udarbejdet en roadmap frem mod 2030 og endelig at få gennemført de netværksaktiviteter, herunder studieture og møder, der kan bane vejen for arbejdet med at nå målsætningen for initiativet frem mod 2030.

Aktiviteter
Aktiviteterne fordelt på hhv. 2019 og 2020 i netværket er:

  • Konsolidering af initiativets kernepartnerkreds og udvikling og godkendelse af endeligt kommissorium.
  • Opstartsworkshop for partnerne med udarbejdelse af kommissorium, målsætninger, udviklingsspor, arbejdsform, involveringsmuligheder mv.
  • Udarbejdelse af roadmap med KPI’er og benchmark for målsætninger.
  • 2 studieture til hhv Norge og Sverige for at indsamle inspiration og viden fra lignende initiativer i Norge.
  • Fire netværksgruppemøder. Tre af møderne er med fokus på de konkrete indsatser. Det fjerde møde er med fokus på vidensspredning.

Kontakt Netværksgruppeleder Lars Nyholm Thrane på lnth@teknologisk.dk.

Læs mere om Bæredygtig Beton Initiativet her