Blogpost

  • 7. november 2018

Gæsteblog: Viden som værktøj i omstillingen til den cirkulære økonomi

Virksomhederne skal stå i centrum og være driveren, når det gælder omstillingen til den cirkulære økonomi og dermed til bedre anvendelse af vores ressourcer samt forebyggelse af affald. Samtidig efterlyser branchen viden og vejledning.

af centerleder Anke Oberender, VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald) 

Byggeaffald udgør en tredjedel af Danmarks affald. Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at genbruge og genanvende byggeaffald, hvis vi skal lykkes med at skabe en cirkulær økonomi og udnytte de store markedsmuligheder. Men byggeaffald er et komplekst område, og både bygherrer, de udførende i branchen og kommunerne peger på behovet for øget fokus på byggeaffald samt behov for vejledning om reglerne. I praksis er det svært at holde styr på ansvarsfordelingen mellem de forskellige målgrupper, og forskelle i håndhævelsen af regler giver usikkerhed. 

Løft branchens videnniveau
Der, hvor VHGB står, ser vi viden og vejledning af byggebranchen som et centralt indsatsområde, hvis vi skal fremme cirkulær økonomi som et forretningspotentiale for de danske erhvervsliv. Vi skal klæde byggebranchen bedre på. 

VHGB får jævnlig henvendelser fra rådgivere, entreprenører, kommuner og andre aktører, der søger hjælp og vejledning vedr. reglerne om byggeaffald og fortolkningen af dem. Emner som screening og kortlægning af bygninger, regler om genbrug og genanvendelse, affaldshåndtering samt tilsyn og arbejdsmiljø i forhold til miljøfarlige stoffer i gamle byggematerialer fylder meget. 

VHGB´s brancheundersøgelser understreger, at viden og vejledning betyder utrolig meget, hvis vi skal løfte dagsordenen. Viden om disse emner er en central forudsætning for at kunne sikre identificering og fjernelsen af miljøfarlige stoffer inden nedrivning, at sikre en selektiv nedrivning og kildesortering af byggeaffald, hvilket dermed skaber nogle vigtige forudsætninger for et effektivt marked for de genbrugte og genanvendte byggematerialer. 

VHGB tilbyder allerede gratis og let tilgængelig viden og vejledning for branchen, og vi arbejder med at fremme en fælles forståelse for reglerne og hen i mod en mere ensartet fortolkning af reglerne. Via vejledninger og andre værktøjer bidrager vi med viden om affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse. 

Med et øget fokus på potentialerne og udfordringerne i den cirkulære økonomi har VHGB potentialet til at spille en endnu mere central rolle i det paradigmeskifte, som byggebranchen står over for, hvis potentialerne i den cirkulære økonomi skal vinde indpas bredt i branchen. VHGB kan i endnu højere grad bidrage til arbejdet med håndtering af reguleringsmæssige barrierer, udfasning af skadelige stoffer i byggeriet, således at genbrug og genanvendelse af byggematerialer kan øges, og vil i fremtiden kunne understøtte udbredelsen af selektiv nedrivning. 

Om brancheundersøgelserne
VHGB har gennemført to brancheundersøgelser – en Undersøgelse om kendskab til regler i byggebranchen (2017) og en Kommuneundersøgelse om brugen af grænseværdier (2018)

Undersøgelsen om kendskab til regler i byggebranchen er gennemført i september/oktober 2017 og i alt 445 respondenter fra byggebranchen besvarede spørgeskemaet. Af dem har 304 fuldført besvarelsen, mens de øvrige 141 har besvaret dele af undersøgelsen. Både de fuldførte og delvist fuldførte besvarelser indgår i resultaterne. 

Kommuneundersøgelsen, der er sendt til miljøafdelingerne i alle landets kommuner, blev gennemført fra medio maj til medio juni 2018. Der var 79 deltagere, hvoraf 64 har fuldført undersøgelsen. Resultaterne inkluderer alene de 64 fuldførte besvarelser.

Du kan kontakte VHGB på tlf. 72 20 29 30 for at få gratis vejledning og håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet.

Om VHGB
Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Hos VHGB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet og om mulighederne for genbrug og genanvendelse. 

Anke Oberender
Centerleder, Teknologisk Institut
VHGB – Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald. MSc. Miljøteknologi.
VHGB på LinkedIn