Projektblog

  • 19. april 2017

Opsamling fra workshop: Samspillet mellem affalds- og byggelovgivningen

VHGB og InnoBYG havde, den 6. april 2017, inviteret til en eftermiddagsworkshop, der skulle stille skarp på samspillet mellem affaldslovgivningen og byggelovgivningen. Der var god diskussionslyst blandt deltagerne, og temaet for dagen var ”Byggematerialer og affald – Hvad er erfaringerne med lovgivning og dokumentation? ”.

VHGB har nu eksisteret i et år, og Anke Oberender, centerleder for VHGB, indledte dagen med at fortælle om de problemstillinger, som VHGB vejleder om. Et centralt spørgsmål er, hvornår et materiale er affald og således omfattet af affaldslovgivningen, samt hvornår affald bliver til en byggevare og dermed omfattet af byggelovgivningen.

Thomas Bruun, direktør i ETA-Danmark, og Peder Fynholm, sektionsleder på Teknologisk Institut, førte deltagerne gennem byggelovgivningen. En central problemstilling er her samspillet mellem CE-mærkning (og andre mærkningsordninger) og det danske bygningsreglement. Pointen var klar - CE-mærkning er hverken et kvalitetsmærke eller en godkendelse, og CE-mærkning siger ikke noget om, hvorvidt nationale krav til byggeriet er opfyldt. Derimod sikrer CE-mærkning, at der er deklareret en ydeevne for bestemte egenskaber, og disse egenskaber er udtrykt på en bestemt og fælles europæisk måde. Vurderingen af, om et byggemateriale er ”godt nok” til at indgå i byggeri, ligger derimod i byggeloven og bygningsreglement, der opstiller krav til konstruktioner, brandforhold, indeklima m.m., og som dermed sikrer at byggeriet udføres tilfredsstillende i forhold til sikkerhed, sundhed og energi.

Line Kjær Frederiksen, Arkitekt på Center for Industriel Arkitektur (CINARK), fortalte om forskellige cases og udfordringer, som CINARK har udforsket i deres publikation ”Idekatalog over nye designstrategier for genanvendelse” og gennem interviews med forskellige aktører i branchen.

Thomas Fænø Mondrup, teknisk rådgiver i Green Building Council, gav sit bud på, hvordan certificeringsordningen for bæredygtigt byggeri, DGNB, bidrager til genanvendelse og genbrug. DGNB-certificeringen omfatter kriterier, der fokuserer på ressourceoptimering, fx opnås højere score for at tænke nedtagning og genanvendelse af materialerne ind, og miljøgevinsterne ved at genbruge eller genanvende ressourcer kan synliggøres via LCA.

Dagens præsentationer og gruppediskussionerne peger på forskellige løsninger, der skal til for at bygge bro mellem affald og byggeri i den praktiske verden. Nogle af de bud der kom fra deltagerne var:

  • Der skal arbejdes videre med videnopbygning omkring samspillet mellem affalds- og byggelovgivningen. Der skal udarbejdes flere konkrete eksempler på, hvordan man i praksis skelner og fortolker genbrug og genanvendelse af byggeaffald. Der skal tilvejebringes mere information om de forskellige mærkningsordningernes anvendelsesområde – hvad systemerne kan og hvad der ligger til grund for dem.
  • Sporbarhed og dokumentation af materialerne skal være i orden, hvis vi skal have tillid til kvaliteten af dem. Der skal udarbejdes standarder og normer til genanvendte materialer, der omfatter krav til materialerne, som sikrer, at brugen af materialerne i byggeri ikke medfører miljø- eller sundhedsmæssige risici.
  • Ved at indarbejde minimumskrav til genbrug/genanvendelse af affald fra renovering og nedrivning i kombination med krav til anvendelse af genbrugte/genanvendte materialer i byggeri kan der opnås en ressourceoptimering.
  • Hvis vi er afhængig af behandlingskapacitet for specifikke affaldsstrømme i udlandet, skal reguleringen støtte op omkring, at det administrative arbejde ifm. affaldstransport på tværs af landets grænser reduceres. Alternativt skal vi sikre behandlingskapacitet i Danmark.

De enkelte oplægsholderes præsentationer kan hentes nedenfor: