Bygherrens værdier

Bygherrens værdier

Hvad enten en bygherre skal i gang med at udvikle en helt ny bydel, opføre et nyt byggeri eller skal renovere en eksisterende bygning er der behov for, at byggebranchens aktører kan levere de samlede løsninger og den helhedstænkning som bygherren ønsker og har behov for, når der skal bygges bæredygtigt og energieffektivt. Dette kan være vanskeligt i en branche, hvor der skiftes aktører i de forskellige faser og som derudover også er fagopdelt i de enkelte faser et byggeri gennemgår.

Dette projekt vil bringe byggeriets aktører sammen, med det formål at få udviklet samarbejdsmodeller og paradigmer, som kan sikre, at alle relevante aspekter inddrages og, at der kan skabes en fælles forståelse for, hvordan begreber håndteres og forstås så bygherren opnår den ønskede værdi af byggeriet/renoveringen.

Der deltager repræsentanter for forskellige typer af bygherrer (offentlige, privat og almennyttige) i projektet, så der kan tages højde for deres forskellige ønsker og vilkår.

Kunde/brugervinklen i dette projekt er en central del af netværkets formål, omkring vigtigheden af, at der udvikles innovative løsninger og samarbejdsformer,der tager afsæt i kundernes behov.

1. Analyse af status for, hvorledes der i dag tages hensyn til bæredygtighedsparametre, når byggeri projekteres. 

2. Afklaring af, hvilke kompetencer bygherrerne ønsker at byggeriets leverandører (rådgivere, entreprenører og materialeproducenter) er i besiddelse af og hvilke ydelser inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, de som kunder ønsker at få adgang til.
Herunder drøftelse af, hvordan den løbende dialog mellem kunder og leverandører sikres og hvilke fora der evt. kan være behov for.  

3. Fælles udvikling af oplæg til et særligt "grønt/bæredygtigheds bygningsreglement/-paradigme" som bygherre kan bruge som udgangspunkt for drøftelse af deres særlige ønsker på bæredygtighedsområdet og som kan danne rammen om udvikling af f.eks. bæredygtige byområder, institutionstyper mv.

4. Udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller, og paradigmer, der kan sikre, at kunden/bygherren opnår den ønskede værdi af sit energieffektive og bæredygtige byggeri/renovering.
   

5. Udvikling af principper, metoder og tjeklister til understøttelse af integreret projektering, da de fleste beslutninger vedr. bæredygtighed vil skulle træffes i de tidlige faser.
  

6. Undersøgelse af, hvordan valg af udbudsformer kan understøtte helhedstænkningen omkring projekterne, herunder om der kan være barrierer i de eksisterende aftalegrundlag og lovgivninger på området.
  

7. Igangsætning af projekt omkring bygherrernes arbejde, udbud og gennemførelse af bæredygtigt byggeri - herunder håndtering af brugerinddragelse, vægtning af parametre som f.eks. LCA, totaløkonomi, energirammer, materiale valg osv. Københavns Kommune har kontakt til flere internationale "klima-kommuner" og disse vil blive kontaktet for at undersøge deres interesse for at indgå i et fælles internationalt projekt.