Den bæredygtige byggeplads

Den bæredygtige byggeplads

Selvom det ikke er den post, der vejer tungest i en bygnings samlede bæredygtighedsregnskab i den samlede levetid, så anvendes der dagligt unødigt mange ressourcer på landets byggepladser til bl.a. udtørring af bygninger, unødig transport af materialer, uhensigtsmæssig brug af maskiner, opvarmning af dårligt isolerede midlertidige bygninger (pavilloner og skurvogne), spild af materialer som beskadiges, belysning på byggepladser m.v. Dertil kommer brugen af og antallet af kemiske stoffer som bruges i forbindelse med byggeriet i dag, som med stor sandsynlighed vil kunne reduceres væsentligt.

På pavillonområdet har leverandører og udlejere en konkret udfordring omkring overholdelse af fremtidige krav til energirammer, som vil kræve nye innovative løsninger.

En andet element i ressourcediskussionen er brug af råstoffer som f.eks. grus- og stenmaterialer fra grusgrave. Pga. af begyndende mangel på visse typer af disse materialer er der i dag eksempler på, at materialerne transporteres over afstande på flere hundrede kilometer. Flere af disse materialetyper kan erstattes med lokale genbrugsmaterialer, men kendskabet til, hvordan dette håndteres både kvalitets- og miljømæssigt forsvarligt er meget begrænset blandt både entreprenører og rådgivere.

Nedbringelsen af ovennævnte forbrug tjener flere formål. Udover at gavne bæredygtigheden og reducere udgifterne på byggepladsen, som f.eks. hvis der bygges "tørt", er risikoen for skimmelsvampvækst reduceret og kvaliteten af byggeriet bedres. Nedbringelse af antallet af kemiske stoffer vil også gavne og lette virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og bl.a. giver medarbejderne et bedre overblik over produkterne og egnede værnemidler samt i forbindelse med udarbejdelse og vedligeholdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.  Øget brug af lokale genbrugsmaterialer sparer virksomhederne for penge til selve materialerne, men også til evt. bortskaffelse af materialer, der i stedet kan nedknuses og genbruges. 

Dertil kommer et ønske fra entreprenørerne om også at kunne skabe en bæredygtighedsprofilering på udførelsesområdet.

Samlet set sætter ovenstående dagsordenen for en ændring af, hvordan byggepladser etableres og drives i fremtiden.

1. Udvikling af konceptet "tørt byggeri" som indeholder delelementerne: tør produktion + tør transport + tør byggeproces = tørt byggeri.

2. Herunder beskrivelse af mulighederne for at undgå brug af energi til udtørring af bygninger - herunder brug af særlige materialer (f.eks. selvudtørrende beton), just-in-time leveringer, anvendelse af præfabrikerede løsninger.

3. Udvikling af idékatalog til fremtidens pavillon - herunder afholdelse af brainstormseancer med både personer inden for branchen og fra andre branchen for at få nye visionære vinkler med i udviklingen.

4. Øget "lokalgenbrug" hvor f.eks. grusmaterialer erstattes af nedknuste materialer i forbindelse med vejopbygning og fundering.

5. Afholdelse af kurser i samarbejde med erhvervsuddannelsessystemet

6. Pilotforsøg med SMS-kampagne til understøttelse af adfærdsændring på byggepladserne omkring nedbringelse af ressourceforbrug.

Løsningerne vil blive afprøvet på konkrete byggesager.