Projektblog

De første projektresultater!

I NVVK projektet er vi nu så langt at vi vil løfte sløret for nogle af de resultater som projektarbejdet har medført. I projektet er der udarbejdet en model af NVVK systemet i simuleringsprogrammet Trnsys. Via denne model kan NVVK systemets virkemåde og potentiale afklares for forskellige bygningstyper i Danmark. Det har været projektets særlige formål at undersøge NVVK-potentialet for skole- og kontorbyggeri. 

Beregningsmodel
Som et led i opbygningen af NVVK-modellen i Trnsys er den opbyggede model testet og valideret i forhold til 1-1 anlægget i Fryndesholmhallen, Fynshav (kaldet "Diamanten" og vinder af Renover-prisen 2014). I "Diamanten" er der gennemført et grundigt måleprogram som har kunnet anvendes til at validere beregningsmodellen og dermed sikre at Trnsys-modellen af systemet fungerer som det faktiske NVVK system. Samtidig er Trnsys-modellen udviklet så generisk at det relativt let kan tilpasses, når potentialet for NVVK i specifikke byggerier skal afprøves.

Efter opbygningen af modellen er der udvalgt to case-byggerier hhv. en skole og et kontorbyggeri.

Trnsys-modellen er tilpasset disse cases og potentialet er undersøgt.

NVVK potentiale
Dette InnoBYG projekt har vist, at det er afgørende for NVVK systemets potentiale at systemet tilpasses i forhold til bygningstype, samt ikke mindst i forhold til det enkelte byggeprojekt som systemet tænkes at indgå i.

Tilpasning på bygningstype
NVVK systemet skal som nævnt afprøves på skole- og kontorbyggeri. I skoler og i særdeles i kontorbyggeri er brugsvandsbehovet lavt. Det har indflydelse på systemet idet den mest bæredygtige tilvejebringelse af køleenergi opnås, når der samtidig er et brugsvandsbehov. Overskudsvarmen fra nedkøling af indtagsluften afsættes nemlig i brugsvandsbeholderen. Med det udgangspunkt viser analyser i InnoBYG projektet, at det er mindre rentabelt at indarbejde køling i forbindelse med skole- og kontorbyggeri end det vil være i eksempelvis en idrætshal som Diamanten, hvor der er betydeligt højere brugsvandsbehov i forhold til kølebehovet. Ud fra disse overvejelser er kølemuligheden i NVVK-systemet udeladt i analysen af det bæredygtige potentiale for kontor og skolebyggeri.

Tilpasning på byggeprojekt
At forløse NVVK systemets fulde potentiale i et konkrete byggeprojekt kræver naturligvis at der i bygningens design tages højde for særligt potentialerne i den naturlig ventilation i sammenspil med opvarmnings og kølebehovet. Samtidig vil man normalt i forbindelse med NVVK systemet arbejde med en sekundær varmekilde, der kan supplere i det samlede system i spidsbelastningssituationer. Analyserne udarbejdet i InnoBYG projektet har også vist, at NVVK-dimensioneringen i forhold til andre supplerende systemer har stor betydning for om det optimale bæredygtigt potentiale fra NVVK udnyttes. For det første er det vigtigt at NVVK tilfører bygningen en stor andel af det samlede energibehov til rumopvarmning og varmt brugsvand. Dernæst er det vigtigt at den tekniske sammenkobling mellem NVVK systemet og en eventuel supplerende varmekilde sker med respekt for både NVVK og den supplerende kildes effektivitet.

Da NVVK systemet i kontor- og skolebyggeri primært henter sin energi fra afkastluften er det også afgørende at luftskiftets størrelse og driftstid er afstemt efter bygningens varmebehov og NVVK systemets størrelse. Et højt luftskifte i korte driftsperioder kan således give udfordringer i forhold til lagerkapacitet og vil dermed kunne reducere den faktiske driftstid af anlægget. Modsat vil et stabilt behov for ventilation eller blot et jævnt grundluftskifte kunne sikre kontinuerlig drift af systemet og dermed en bedre effektivitet med lavere miljøpåvirkning og forbedret totaløkonomi til følge.

Bygningsdynamik og energisystem
I NVVK systemet er der en høj grad af sammenhæng mellem bygningsdynamik og energisystem. Bygningens varmebehov, brugernes behov for frisk luft, driftstider og evt. bortventilering af overskudsvarme i bygningen hænger direkte sammen med driften af NVVK systemet. Potentialet i systemet hænger derfor nøje sammen med anvendelsen af bygningen og InnoBYG projektet har derfor vist, hvor vigtigt det for denne type systemer er, at koble bygningssimulering med energisystem og driften og effektiviteten heraf.

Styring og regulering
Systemet er udført med kapacitetsregulering på varmepumpen. Med de mange parametre der jf. ovenstående kan påvirke driften af systemet har det vist sig, at netop kapacitetsreguleringen spiller en nøglerolle i forhold til at opnå et optimalt potentiale af NVVK systemet under alle driftsforhold. Det vil sige at NVVK systemet og effektiviteten heraf kan optimeres i forhold til perioder med lavt og høj varmebehov, og på samme måde tilpasses situationer med både lav og høj ventilationsmængde og dermed også lavt eller højt effekt optag i systemet. Samtidig er det vigtigt at reguleringen er tilpasset således at der ikke arbejdes med for stort effektoptag i forhold til ventilationsbehov samt varmebehov, da det vil kunne forringe den samlede effektivitet af systemet.


Kommentarer