Projektblog

Klimatilpasning af byggeriet

Projektbeskrivelse
Klimaets udvikling de sidste 100 år viser, at klimaet er under forandring og at klimamønstrene forandres. Det bliver varmere, årstidsvariationerne ændres og der kommer flere ekstreme vejrsituationer herunder kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer og flere og kraftigere storme. I byerne vil forhold som varmere mikroklima og øget vandafstrømning blive intensiveret og forstærket gennem klimaforandringer.

Særligt byerne er udsatte områder. Byerne har en stor bygningsmasse med høj kapacitet for varme-lagring, og områderne består overvejende af forseglede overflader (asfalt, fliser), der hverken har ned-sivningskapacitet eller kølingseffekt (lav fordampning). Forhold der gør byerne ekstra sårbare overfor temperaturændringer, vind og nedbør og som kan have stor betydning for velfærden i byerne.

Formål
Formålet med dette projekt er at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til bygninger som har klimatilpasningseffekt. De specifikke mål er gennem innovationsprocesser, bestående af innovationsforløb, workshops og prototypefremstilling, at

1. modne 2-3 idéer til løsninger til bygninger (nyopførte og ifm. renovering), som har klimatilpasningseffekt i forhold til fremtidens øgede regnvandsmængder. I modningsprocessen indgår en vurdering af hver idés styrker, svagheder og potentialer. Derudover vil der være særlig fokus på byggetekniske udfordringer ved hver idé og hvordan disse overvindes og hvordan de kan fremstå som arkitektonisk robuste løsninger.

2. få etableret de relevante partnerskaber, som kan løfte idéerne videre.

3. Udarbejde planer og aftaler for videre innovationsforløb af idéerne, herunder anbefalinger til de særlige byggetekniske og konkrete arkitektoniske udfordringer som in-novationsforløbene skal have fokus på.

Målgruppe
Projektets målgruppe er byggeriets aktører fra bygherrer, arkitekter over rådgivere til producenter og de udførende, som udtrykker interesse for træhusbyggeri. Men også offentlige myndigheder med ønske om at opføre et bæredygtigt alternativ til de fleretagers huse, der i dag opføres. 

Kontaktinfo
Projektleder Thomas Juul Andersen, tja@teknologisk.dk, 72 20 21 57