Projektblog

Mikroprojektering

Udviklingen af byggeriets succeskriterier
Det moderne byggeri er i dag en kompleks størrelse. Tidligere var konstruktionens holdbarhed det altoverskyggende succesparameter for et byggeri, tilmed med uforgængelighed som ideal. I dag tales der i stedet om at byggeriet har en brugsmæssig levetid. I det moderne byggeri er fokus nu, i høj grad, på byggeriets driftsøkonomi, og et byggeri kan nu betegnes som økonomisk udtjent. Her bruges måleparametre som energiforbrug, indeklima og arbejdsmiljø, som succeskriterier. Brugen af bæredygtige og miljøvenlige materialer og byggemetoder har også i de seneste år vundet indpas som et prioriteret succeskriterie. Alle disse elementer bidrager til at definere et specifikt indtjeningspotentiale for bygningen, og er dermed også med til at definere byggeriets nødvendige minimumslevetid.

Ovenstående motivationer kan selvfølgelig gradbøjes, og fokus på disse vil oftest være proportionel med størrelsen af byggeriet. Samtidig vil bygherrens motivation og baggrund også have en stor indflydelse på, hvilke succesparametre der opstilles for et givent byggeri.

Projekteringens rolle
For at kunne holde styr på alle disse måleparametre, og samspillet imellem dem, er det nødvendigt at udføre en detaljeret projektering af byggeriet.

Omfanget af denne projektering vil strække sig fra den mest ekstreme grad med store projekteringer i millionklassen, til den minimale grad af projektering, som afhængigt af definition kan være en mundtlig aftale om, hvor mange biler der skal være plads til i carporten.

Mikroprojektering?
I dette projekt, vil vi beskæftige os med, hvad vi har valgt at kalde "Mikroprojektering". Det betyder, at vi vil arbejde i det område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke udføres nogen form for formel projektering. Vi vil undersøge hvordan, og i hvilken udstrækning, der foregår uformel projektering. Vi vil også forsøge at afklare, om der er et potentiale for at udvikle en metode, eller et værktøj, hvormed vi kan hjælpe entreprenører og bygherrer til at udføre en formel projektering af projekter som hidtil ikke har været vurderet store nok til at kunne forsvare at projektere.

Vores primære motivation for at afsøge mulighederne for implementering af formel mikroprojektering er altså, at vi ønsker at give bygherrer mulighed for, i højere grad, at stille krav til førnævnte succeskriterier såsom energiforbrug, indeklima og bæredygtighed. Samtidig søger vi at give entreprenører et formelt redskab til at håndtere disse parametre, og skabe mersalg i form af mere komplekse, og større opgaver.