Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

I ambitionen om at opnå en cirkulær økonomi har EU og Danmark fokus på høj reduktion af CO2-udledning i byggeriet generelt og fra produktion af byggematerialer specifikt.

Byggeri ud fra cirkulære principper er udfordret af at mange konstruktioner pga. enkelte materialers brandklasse falder uden for Præaccepterede løsninger for Etageboligbygger i Bygningsreglementet. Det begrænser deres udbredelse på trods af et potentielt stort bidrag til øget bæredygtighed. Her spiller facadesystemer en særlig rolle som kompleks og kritisk bygningsdel, idet disse ofte sammensættes af en række forskellige materialer.

Projektet har til formål at introducere brand som designparameter i demontér- og recirkulerbare facadesystemer for arkitekter, ingeniører og producenter. Derved bidrager projektet til at øge udbuddet af bæredygtige materialer og løsninger i byggeriet.

Projektet skal anskueliggøre, hvordan innovative arkitektoniske designkoncepter i udformning af demontér- og recirkulerbare facadesystemer kan imødekomme gældende brandkrav i både nybyg og renovering.

Ved at dokumentere demontér- og recirkulerbare facadesystemer vil projektet bidrage til et øget udbud af bæredygtige materialer og løsninger i byggeriet . Herved vil projektet inspirere til nytænkning indenfor bæredygtigt byggeri.

Projektet retter sig mod arkitekter/rådgivere som ønsker at projektere veldokumenterede demontér- og recirkulérbare konstruktioner samt producenter af byggevarer egnede til disse. Sekundære målgrupper er bygherrer, myndigheder samt forsikringsselskaber.