Blogpost

  • 17. oktober 2018

Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater

Kraftige regnskyl og skybrud er nogle af de konsekvenser vi i Danmark oplever på grund af klimaforandringer. Samtidig bliver der bygget tæt i byerne, hvilket betyder, at der ved skybrud ledes store mænger regnvand til underdimensionerede kloaker, hvilket i sidste ende kan medføre store oversvømmelser. 

Internationalt set har in-situ støbt drænbeton fået stor opmærksomhed, eksempelvis i England, Frankrig, Tyskland og især USA, som alle har haft gode erfaringer. Alligevel er in-situ støbt drænbeton endnu ikke for alvor implementeret på det danske marked, primært fordi erfaringerne fra udlandet ikke direkte kan overføres til danske forhold. Det skyldes en række forskelle, når det gælder delmaterialer til betonfremstilling, jordbundsforhold samt klimaforhold. En afgørende faktor er eksempelvis de mange frost-tø perioder, der er særlig for Danmark sammenlignet med størstedelen af Europa og USA. Samtidig er egenskaberne af den permeable beton stærkt afhængig af udlægningsmetoden, hvilket stiller spørgsmålstegn ved, hvor ansvaret for belægningens ydeevne ligger. 

Men hvis det lykkes at implementere brug af drænbeton i Danmark vil dette kunne bidrage væsentligt til at reducere gener og økonomiske omkostninger forbundet med overbelastning af kloaknettet. I forhold til en løsning med belægningssten med permeable fuger, giver in-situ støbte belægninger er række fordele, herunder bl.a. nedsivning gennem hele belægningens overflade og udlægning ude fald. Derudover giver permeabel beton muligheder for at skabe nye æstetiske udtryk.

Spireprojektet om "Superdrænende betonbelægninger" er nu afsluttet.

Målet med projektet var at tilgå en række af barriererne for udvikling og anvendelse af in-situ støbt permeabel beton i Danmark. En af de store bekymringer vedrørende brugen af permeabel beton er holdbarheden i forbindelse med frost/tø eksponering. Der er i Danmark tradition for at salte veje, stier og pladser om vinteren for at undgå glatte overflader og potentielle ulykker. Samtidig er den danske vinter karakteriseret af vejrlig medvekslende frost og tø, som i kombination med salt er kendt for at give holdbarhedsmæssige problemer for de eksponerede betonkonstruktioner i form af afskalninger af betonens overflade.

Det er essentielt, at alt beton, som udsættes for frost i kombination med salte, har en tilstrækkelig frostbestandighed, så der ikke gås på kompromis med levetiden. Derfor havde projektet fokus på relevante metoder til test og vurdering af frostbestandigheden af permeabel beton.

Der findes i Danmark ingen metode til test af frostbestandigheden af permeabel beton. Derfor har der i projektet været fokus på at udvælge en egnet prøvningsmetode, med afsæt i, hvordan permeabel beton opfugtes/vandfyldes under vintervejrlig. I projektet er det valgt at anvende en modificeret metode med afsæt i den tyske standard for test af permeabel beton, DIN 18507.

Frost/tø testene er udført på udborende cylindere fra to prøvefelter med permeabel beton og cylindere støbt på Teknologisk Instituts laboratorium. Der er sideløbende med projektet kørt et studenterprojekt, hvor der ligeledes er blevet udført frost/tø test på permeable betoncylindere støbt på laboratorium. Der er anvendt recepter der bl.a. varierer i anvendte tilslagstyper og mængde af luftindblandingsmiddel, med henblik på at undersøge betydningen af forskellige parametre på frostbestandigheden.  

Frostbestandigheden af prøveemnerne er blevet vurderet ud fra de fire følgende metoder:

  • Visuelvurdering
  • Masseændring
  • Ændring i dynamisk E-modul bestemt ud fra ultralydsmålinger
  • Ændring i statisk E-modul bestemt ud fra måling af arbejdskurve

Udover metoderne til måling af frostbestandigheden, er der udført en luftporeanalyse på emnerne støbt i forbindelse med studenterprojektet.

Ud fra projektets resultater kunne det konkluderes:

  • At både måling af det dynamiske- og statiske E-modul er brugbare metoder til vurdering af frostbestandigheden.
  • At der er et behov for at specificere temperaturforløbet under frost/tø-prøvningen, baseret på et realistisk temperatur- og vandfyldningsforløb for danske forhold.
  • At tilslagenes frostbestandighed har afgørende indflydelse på frostbestandigheden af den permeable beton.

Det lykkedes i projektet ikke, at vurdere betydningen af luftporestrukturen i pastaen på den permeable betons frostbestandighed.

Læs hele slutrapporten fra projektet her