DBE 2019 - de nominerede

  • 15. oktober 2019

Læs mere om alle de nominerede til DBE 2019

De nominerede til DBE 2019 - Personprisen

Harpa Birgisdottir, SBi
Harpa Birgisdottir er indstillet til personprisen af Det Bæredygtige Element, fordi hun har ydet en stor indsats for bæredygtigt byggeri i Danmark over det sidste årti. Som forsker hos Statens Byggeforskningsinstitut har hun præget udviklingen og udbredelsen af bæredygtigt byggeri samt opbygning af kompetencer i Danmark, som har bidraget til den danske byggesektors nyopståede førerposition på området. Og som forsker kommer hendes arbejde i sagens natur en bred skare af aktører til gode.

I 2010 var tiden inde for den danske byggebranche at træffe en strategisk beslutning om, hvilken vej bæredygtigt byggeri skulle tage. Sammen med et branchekonsortium og Green Building Council Danmark (DK-GBC) har Harpa lavet en analyse af eksisterende ordninger for bæredygtigt byggeri med det resultat, at DGNB blev kåret som den ordning, den danske byggebranche ville støtte op omkring. Siden da har Harpa og SBi, i tæt samarbejde med DK-GBC, tilpasset ordningen til danske forhold og sidenhen videreudviklet den. I sin korte historie har DGNB været med til at løfte byggebranchens kompetenceniveauet og frembragt 246 certificeringer siden 2012.

Da Harpa med sin kollega Lone Hedegaard fik overrakt Rockwoolprisen i 2017, lød opgaven på at udvikle et oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Mens arbejdet var godt i gang, udtalte ministeren ønsket om at sætte udvikling af en sådan klasse officielt i gang. Det betød, at Harpa gik fra arbejdet med at udgive brancheoplægget til straks at fortsætte arbejdet med en række myndighedsopgaver. Byggebranchens ønske blev hørt af politikerne, og oplægget indgik som grundlag i den konkrete udvikling af klassen i de følgende opgaver for TBST.

Udover indsatsen for bæredygtighed i sin helhed har Harpa et fast ståsted i de miljørelaterede aspekter af bæredygtigt byggeri. Med sin baggrund i miljøfaget har Harpa stor andel i udvikling og udbredelse af livscyklusvurderinger (LCA) i dansk byggeri. Begyndelse på udviklingen af LCA-metoden i Danmark var udvikling af et værktøj i forbindelse med indførelsen af DGNB. Da Energistyrelsen senere bad SBi om udvikling af et mere avanceret LCA-værktøj, har Harpa stået i spidsen for udgivelsen af LCAbyg i 2015. I dialog med byggebranchen og myndighederne har Harpa været med til at videreudvikle LCAbyg til den nuværende fjerde version. Det forventes at LCAbyg bliver afrapporteringsværktøjet til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse, hvor en endnu større del af byggebranchen får gavn af effektiv og professionel vurdering af bygningers miljømæssige bæredygtighed.

Udover arbejdet med bæredygtige certificeringer og LCA har Harpa repræsenteret Danmark i internationale LCA-netværk, forskningssamarbejde og videnskabelig publikation. Hendes rapporter og udgivelser er standardlitteratur for alle, som ønsker at designe og bygge bæredygtige bygninger i Danmark.

 

Martha Lewis, Henning Larsen Architects
Martha Lewis, Head of Materials og senior arkitekt hos Henning Larsen Arkitekter, har igennem 30 år arbejdet målrettet for bæredygtigt byggeri. Hendes særlige fokus er skadelige stoffer i byggematerialer og hvordan de påvirker sundhed og den cirkulære økonomi.

Martha evner at fordybe sig i kompliceret forskning og omsætter sin viden til konkrete valg af gode, sunde materialer til glæde for brugerne af den arkitektur hun udvikler.

Hendes grundighed og utrættelige søgen efter at få de korrekte materialeinformationer har bl.a. resulteret i et studie med kortlægning af skadelige stoffer i danske byggematerialer 2012-2016. En kortlægning som fremkom ved omhyggeligt at gennemanalysere en lang række data og informationer i SPIN database - et omfangsrigt og vigtigt arbejde, som ikke tidligere er udført – og som Martha har delt med hele branchen efterfølgende.

Martha har desuden deltaget i en lang række samarbejder i branchen med bl.a. Miljøstyrelsen, Danske Ark og Sustainable Build. Hvor nogle deltager i partnerskaber for at ”følge processen” påtager hun sig svære opgaver og leverer værdifuldt arbejde. Hun mestrer dette samtidigt med, at hun bidrager med høj arkitektonisk faglighed.

Martha sætter aldrig sig selv i centrum eller kræver opmærksomhed, men fremhæver derimod gerne andre for deres evner og kompetencer. Hun er uselvisk, og nærer en oprigtig, og dybfølt interesse for det fælles bedste.

På trods af stigende udfordringer med at trænge igennem larmen på sociale medier, fortsætter Martha med at dele sin viden og engagere byggebranchen.

Senest har hun skrevet et åbent brev til Kåre Dybvad om byggebranchens ansvar og potentialer, og hun står bag initiativet Architects Declare/ 2019.

Hun beriger branchen med sit indgående kendskab til miljøpåvirkninger og sundhedseffekter, og inspirerer med sin vedholdenhed. Samme vedholdenhed, intelligens og nysgerrighed er hendes redskaber når hun viser, hvordan man lærer hele livet.

 

Pelle Munch-Petersen, ErhvervsPhd-studerende ved CINARK, KADK
Pelle Munch-Petersen er Erhvervs-ph.d.-studerende ved CINARK, KADK med Henning Larsen som erhvervspart. (2016-2019)

Pelle har i sit Ph.d.-projekt: The New Facade Paradigm – Recycling – upcycling – Disassembly in Facade Design, udviklet en række begreber og metoder til analyse af byggeriets materialer og konstruktioners bæredygtighed.

Her har han i forbindelse med et undervisningsforløb for arkitektstuderende på kandidatuddannelsen ved KADK, udviklet det geniale og enkle værktøj som han kalder "Byggeriets madpyramide", som angiver, hvilke materialer der har højere og lavere CO2/miljøpåvirkning inden de er bygget ind. Det er et overbevisende pædagogisk værktøj, som med lethed kan bruges på tværs af byggeriets uddannelser og i formidling til både professionelle og lægmand.

I sit ph.d.-projekt fokuserer Pelle på cirkulær økonomi i forhold til arkitektonisk design, og hvordan fokus på CØ kan ændre parametrene for både arkitektonisk proces og praktisk output. Pelle interesserer sig også for, hvordan den nuværende lovgivning påvirker muligheden for at implementere cirkulær økonomi i et arkitektonisk miljø. Generelt har Pelle stort fokus på bæredygtige projekter og eksperimenter med det formål at finde nye tilgange til arkitektur, der kan anvendes i projekter i alle størrelser og være med til at påvirke byggebranchen i en bæredygtig retning. 

 

De nominerede til DBE 2019 - Produktprisen

LCAByg v/ Harpa Birgisdottir
Regeringen har en målsætning om at klimapåvirkninger skal reduceres med 70 % i 2030. Her er LCAbyg et vigtigt produkt, til at hjælpe byggebranchen med at opnå dette mål. LCAbyg er et gratis værktøj, der er udviklet til byggebranchen. Det bruges til at vurdere en bygnings eller bygningsdels miljømæssig bæredygtighed over hele dens livscyklus. LCAbyg gør LCA tilgængeligt for alle branchens aktører og ikke kun for eksperter. Produktet er et forbilledligt eksempel på tværgående branchesamarbejde og erfaringsudveksling, som styrker den danske byggebranche ved at løfte kompetenceniveauet og konkurrenceevnen.

I værktøjet vurderes bygningers miljøaftryk og ressourceforbrug efter anerkendte internationale standarder og dermed på et objektivt beslutningsgrundlag. Det betyder at byggebranchen kan konkurrere direkte på bæredygtighed med en fælles forankret metode i stedet for individuelle vurderinger. Fair konkurrence på basis af objektiv vurdering skaber en forskel til fordel for bæredygtigt byggeri.

LCAbyg er det fortrukne LCA-værktøj i den danske byggebranche med 3000 registrerede brugere og 300-500 aktive brugere hver måned. LCAbyg er anerkendt af Green Building Council Danmark til brug i DGNB. Typisk bruges LCAbyg i forbindelse med DGNB-certificeringer, men også i undervisningen af den kommende generation af konstruktører, arkitekter og ingeniører.

SBi har udviklet den første version af LCAbyg for Energistyrelsen i 2015. Sidenhen har SBi videreudviklet LCAbyg med bevillinger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og med støtte fra ELFORSK, InnoBYG, CLEAN, Grundejerens Investeringsfond. Videreudvikling blev kraftigt støttet af erfaringsudveksling og tæt samarbejde med byggebranchen. 

Læs mere om LCAByg her

 

Næste Skur v/Niels Jakubiak
Næste generations skure er bygget af affald!

Hver dag benytter tusindvis af beboere, skoleelever eller ansatte de 100.000 fælles ejendomsskure der findes rundt i Danmarks boligforeninger, skoler og arbejdspladser. 3.500 af dem skal udskiftes årligt.

I fremtiden bliver sådanne sekundære byggerier endnu vigtigere. De opvarmede arealer vil blive udnyttet til reelle brugsarealer og ikke til opbevaring. Efterspørgslen efter kvalitet og flerfunktionalitet i udearealerne øges ligeledes, og Næste skur bidrager øjeblikkeligt til en ejendoms grønne omstilling.

Næste Skur er Danmarks eneste full-service løsning på fremtidens fællesskure bygget af kvalitetstømmer og tegl fra byggebranchens enorme affaldsmængder. Næste skur er bygget af materialer fra nedrivninger, præfabrikeret på byggefabrik og monteret på stedet på 1 uge. I løsningen skabes der et nyt marked for recirkulering af gode materialer (tømmer, planker og tegl) der ellers ville være brændt eller knust. Tømmeret har ofte en højere kvalitet end det du kan købe i dag. Det er langsomt voksende skovfyr, fra tyske eller svenske skove, så selvom det er 50 eller 100 år gammelt, har det masser af år endnu, også ubehandlet. Tømmer skæres til på vores savværk. Teglstenene bruges som de er.

Næste Skur vil eksemplificere den nødvendige omstilling i branchen og skabe en materialeefterspørgsel der vil sikre, at nedriverbranchen udvikler nye effektive løsninger til selektiv nedrivning. Det vil medvirke til at skabe grundlag for nye materialebørser og der vil skabes nye sociale arbejdspladser omkring håndtering og sortering af materialerne. 

Læs mere om Næste Skur her

 

Skyen v/Kristoffer Jensen (Sund forluft)
Et sundt indeklima er vigtigt for vores velbefindende. Men det er også vigtigt for vores indlæring – og derfor er et sundt indeklima i fx skolerne essentielt for, at både elever og lærere kan få mest muligt ud af skoledagen.

SKYEN giver alle mulighed for at tage ansvar for indeklimaet – på en let tilgængelig og pædagogisk måde.

SKYEN er designet sammen med folkeskolebørn og lærere, så børnene tager ejerskab for indeklimaet. Skyen hjælper helt lavpraktisk og visuelt med at fortælle, når indeklimaet er godt eller dårligt. SKYEN lyser blåt, når indeklimaet er godt og rødt, når det er dårligt. Dét er nudging i børnehøjde. SKYEN er nomineret fordi den gør det nemt at vide, hvornår der er behov for at ændre adfærd som kan være med til at øge vores børns indlæring, og dermed være med til at sikre vores grønne fremtid.

Læs mere om SKYEN her