Presse

4 more years - til Innovationsnetværket InnoBYG

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget 14 mio. kr. til fortsættelse af Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, som dermed kan fortsætte netværksaktiviteter og udviklingsprojekter frem til juli 2018.

Innovationsnetværket InnoBYG startede op i 2010 og har siden adresseret byggebranchens udfordringer med politiske, offentlige og private krav til bæredygtighed og de markedsmæssige muligheder, som disse krav skaber.

InnoBYG har i de første 4 år vist sin berettigelse og levedygtighed ved den store tilslutning blandt alle led i byggeriets værdikæde og ved de synlige resultater, der er skabt for de deltagende virksomheder inden for bl.a. bæredygtig energirenovering, aktivering af bygningers konstruktion, den bæredygtige byggeplads, bygherrens værdier og bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer. Det er en succes i sig selv at få byggebranchens mange parter til at arbejde sammen, og det har været en proces, der bl.a. har involveret en omorganisering og re-fokusering midtvejs, men InnoBYG står efter denne stærkere og mere samlet.

Målrettet udviklings- og innovationsindsats
Den nye genbevilling og dermed fortsættelse af netværket og det unikke partnerskab mellem bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværkere, producenter, leverandører, myndigheder, styrelser og vidensinstitutioner, hilses velkommen af InnoBYGs styregruppeformand, Michael H. Nielsen, som har stået i spidsen for netværket siden opstart i 2010.

"Vi er glade den anerkendelse, der ligger i genbevillingen. Vi vil fortsætte med en målrettet udviklings- og innovationsindsats, så InnoBYG også fremadrettet kan medvirke til at introducere nye løsninger med bedre performance, højere kvalitet og bedre produktivitet inden for bæredygtigt byggeri", siger Michael H. Nielsen og fortsætter:

"InnoBYGs overordnede formål har hele tiden været at styrke den danske byggebranches kompetenceudvikling samt innovations- og konkurrenceevne inden for bæredygtigt byggeri. Metoden hedder videndeling, matchmaking, projektinitiering og samarbejde på tværs af branchens faggrupper. I forbindelse med genbevillingen, har vi i styregruppen udvalgt 4 overordnede fokusområder - bæredygtig energirenovering, totalværdi/totaløkonomi, klimatilpasning af byggeriet og anvendelse og håndtering af ressourcer, som netværkets aktiviteter vil tage afsæt i frem til 2018".

Et nyt tiltag, som Danmarks Innovationsfond bevilliger midler til, er udvikling af et innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse. Innovatoriet er en del af INNO+-kataloget, som blev udgivet i september 2013.

InnoBYG og dermed en samlet byggebranche står bag indspillet, som er koordineret med Energistyrelsen. På Teknologisk Institut, som huser InnoBYG sekretariatet, er direktør for Byggeri og Anlæg, og medlem af InnoBYGs styregruppe, Mette Glavind, glad for, at Danmarks Innovationsfond har taget tiltaget op og valgt at realisere Innovatoriet.

"Innovatoriet er et vigtigt led i at reducere det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger. Målet for Innovatoriet er blandt andet, at branchen om tre til fem år kan demonstrere renoveringsløsninger, som kan reducere det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger med 50 % og reducere ressourceforbruget under selve renoveringen med 30 % ", fortæller Mette Glavind.

InnoBYG som platform
Med udgangspunkt i byggebranchens kompetencer og udfordringer på kort og mellemlang sigt er der særligt behov for innovation inden for de udvalgte fokusområder. Med en målrettet udviklings- og innovationsindsats kan byggebranchen være med til at opfylde de politiske målsætninger til såvel bæredygtig udvikling af samfundet og bedre brug af ressourcer samt vækst og eksport i det danske erhvervsliv. Og Michael H. Nielsen tror på, at branchen kan nå langt via InnoBYG.

"Vejen for byggeriet er at skabe et stærkt hjemmemarked dels via nye teknologier og løsninger og dels ved hjælp af eksportnetværk og pakkeløsninger, der kan skabe mulighed for eksport og vækst. Udfordringerne kræver innovation via tæt samarbejde mellem store virksomheder, som har forskningskompetencer og finansiel tyngde, de mange MMV'er, der er fleksible og har høj innovations- og omstillingsevne, de professionelle bygherrer og bygningsejere samt førende universiteter og videninstitutioner, herunder GTS'er. Der er både behov for udvikling af ny viden og i mindst lige så høj grad for, at eksisterende såvel som ny viden bliver formidlet og bragt i anvendelse i hele byggeriets værdikæde, så potentialet følges til dørs igennem hele byggeprocessen. Det er vigtigt, at vi som branche har en platform for at samle indsatsen om udviklingen og udfordringerne. Den platform hedder InnoBYG", slutter Michael H. Nielsen.

Vil du vide mere? Kontakt:
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri og InnoBYG Styregruppeformand, telefon 20 28 52 64

InnoBYG sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk eller 72 20 29 89

Udsendt den 18. december 2013