Energirenovering med aktiv brugerinddragelse

Energirenovering med aktiv brugerinddragelse

Helhedsorienteret energirenovering er et nyt banebrydende projekt, hvor en almen og en privat ejendom skal renoveres med fokus på både reduktion af energiforbrug og forbedring af boligkomfort og indeklima. Projektet til 9,9 mio. kr. har stort fokus på aktiv brugerinddragelse og løber frem til 2015. 

Helhedsorienteret energirenovering er et nyt omfattende demonstrationsprojekt, der finansieres af GI (Grundejernes Investeringsfond) og Landsbyggefonden med deltagelse af rådgivningsvirksomheden ALECTIA, BSAA Arkitekter og DTU Byg. 

Projektet adskiller sig fra tidligere forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter ved at brugerne inddrages aktivt i processen. Gennem "Participatory Design", som er en anerkendt tilgang til effektiv og vidtgående brugerinddragelse, kan man dels få nyttiggjort brugernes viden om egen bolig i renoveringen, og samtidig få udviklet og påvirket deres adfærd og viden om energirenoveringsprojektet. 

Hidtidige forskningsprojekter på området ser typisk på, hvordan forskellige energirenoveringsteknologier kan indarbejdes i eksisterende byggerier med fokus på konkrete tekniske løsninger, systemer og produkter. Projekterne har indtil nu kun i begrænset omfang givet anledning til egentlige energirenoveringer. 

Projektet kan være en brik i den fortsatte brobygning mellem tidligere enkeltstående renoveringsforsøg og en systematisk renoveringsindsats. 

 

Videndeling mellem almen og privat boligudlejningssektor
I Helhedsorienteret energirenovering er der indbygget to vinkler på brugerinddragelsen, som kan give læring og inspiration på tværs af den almene og private boligudlejning. Beboerdemokratiet i de almene ejendomme er veludviklede, mens beboerinddragelsen i de private udlejningsejendomme er mindre udbredt.  

Sideløbende med renoveringsforløbet skal der udvikles 1-3 produkter til brug ved de helhedsorienterede energirenoveringer af demonstrationsejendommene. Desuden oprettes en produktudviklingsgruppe bestående af 3-5   producenter, der bredt repræsenterer produkter, som anvendes til renovering. 

 

Stort energibesparelsespotentiale i eksisterende bygninger
Eksisterende bygninger udgør 99 procent af bygningsmassen herhjemme, og der er store energibesparelser at hente, da energiforbruget til klimatisering (opvarmning, køling, ventilation og belysning) af den danske bygningsmasse udgør 40 procent af det samlede energiforbrug. Nybyggeri, som er enkelt at energioptimere, udgør derimod kun 1 procent årligt af den samlede bygningsmasse.

------------------------------------------------------------------------------------

Følg med i Helhedsorienteret energirenovering
Projektet Helhedsorienteret energirenovering finansieres af GI (Grundejernes Investeringsfond) og Landsbyggefonden med rådgivningsvirksomheden ALECTIA som projektansvarlig og med BSAA Arkitekter og DTU Byg som underrådgivere. Projektet løber frem til 2015 og har et samlet budget på 9,9 mio. kr. Projektet vil løbende blive opdateret med projektets forløb i forhold til forundersøgelser, konceptudvikling, projektering og udførelse, ibrugtagning og projektopfølgning samt evaluering på: www.ejendomsviden.dk og www.AlmenNet.dk

 

Yderligere information
Civilingeniør og projektleder, Helle Foldbjerg Rasmussen, ALECTIA, mobil 27 61 85 46, hfra@alectia.com