Bæredygtighedsnotat

InnoBYGs Bæredygtighedsnotat

InnoBYG aktiviteter på bæredygtighedsområdet
InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, har som navnet antyder til opgave at adressere en række samfundsmæssige udfordringer i relation til bæredygtighed i byggeriet. Af bevillingsgrundlagets resume fremgår det bl.a.

For at imødekomme disse udfordringer er der et presserende behov for udvikling af ny viden, men i mindst lige så høj grad for, at den viden som udvikles, og ikke mindst den viden, som allerede er tilgængelig, bliver formidlet og bragt i anvendelse i den danske byggebranche, så aktørerne på tværs af faglighed bliver i stand til at udvikle innovative løsninger og indgå i samarbejder omkring udførelse af fremtidens energieffektive og bæredygtige byggeri.

InnoBYG har derfor til opgave at facilitere innovation, men også at formidle ny og eksisterende viden på området - så både nyudviklede og kendt viden samt teknologi bringes aktivt i spil.

Fokus har i InnoBYGs opstart været på energieffektivitet, men i tråd med bevillingsgrundlaget og trenden i både samfund og byggebranchen, udvides fokus nu til også at omfatte bæredygtighed. Bæredygtighedsbegrebet bygger på 3 aspekter:

 • Miljømæssige aspekter
 • Sociale aspekter
 • Økonomiske aspekter 

Spektret er således udvidet. Energieffektiviteten er ikke glemt, men indgår nu som en ikke uvæsentlig del af bæredygtighedsbegrebet under det miljømæssige og økonomiske aspekt.

I praksis er det formålstjenligt at skelne mellem bæredygtighed på bygningsniveau og bæredygtighed på materiale/komponent niveau. Indenfor begge disse områder vil InnoBYGs aktiviteter kunne opdeles i:

 • aktiviteter som fremmer innovation blandt medlemmerne
 • aktiviteter som formidler viden på området 

Den generelle tilgang er, at vurdering og opgørelser af materialer og bygningers bæredygtighed skal bygge på Europæiske(CEN) og/eller Internationale (ISO) standarder. 


Forhold til ordninger og standarder
Så længe der på bygningsniveau ikke findes et fælleseuropæisk system, støtter InnoBYG op om DK-GBC og deres tolkning(fordanskning) af den Tyske DGNB certificeringsordning. Hvor det er muligt, vil InnoBYG tilskynde DK-GBC og dermed DGNB til at følge Europæiske standarder på området.

Derudover vil InnoBYG, primært af eksporthensyn, formidle viden og information om andre relevante certificeringsordninger som f.eks. LEED, BREAM, Cradle to Cradle og FNs Global Compact.


Aktiviteter - materiale/komponentniveau
Det er ikke InnoBYGs mål at overtage de enkelte branchers formidlingsaktiviteter om f.eks. lovkrav.

InnoBYG kan dog godt indgå på overordnet niveau og evt. også mere specifikt i samarbejde med enkelte brancher. Primært skal aktiviteter i InnoBYG regi dog være rettet mod mulighederne i bæredygtighedsbegrebet snarere end mod kravene i lovgivningen.

Endvidere kan InnoBYG spille en rolle i forhold til at afsøge hvilke løsninger, komponenter og teknologier, branchen savner for at kunne levere bæredygtigt byggeri og samtidig inspirere og anspore til udvikling af disse.

Emner for aktiviteter kunne f.eks. være:

 • Information om lovkrav (CPR - Byggevareforordningen) - MVD
 • Mulighederne i produktudvikling med fokus på bæredygtighed
 • Bæredygtig produktion af byggematerialer
 • Forretningsmodeller baseret på bæredygtig produktion og produkter
 • LCA baseret produktudvikling

   

InnoBYG skal ikke gå ind i en diskussion af, hvilken certificeringsordning der skal vælges, men samarbejde med den i Danmark valgte ordning og af eksporthensyn informere om andre relevante ordninger.


Aktiviteter - bygningsniveau
Det er væsentligt, at aktiviteterne i netværket omfatter hele bæredygtighedsbegrebet og således spænder langt bredere end bare energieffektivitet.

I praksis vil meget afhænge af bygherrernes vilje til at vælge bæredygtigt byggeri fremfor traditionelt. Det er derfor vigtigt at der sættes fokus på de værdier som bæredygtigheden tilføre en bygning, herunder ikke mindst de værdier som direkte kan linkes til økonomiske forhold, som fx kortere liggetid, højere leje, bedre produktivitet og mindre sygefravær.

Emner for aktiviteter kunne f.eks. være:

 • Værdi for bygherrer/bygningsejere (Sustainability pays)
 • Kapitalisering/synliggørelse af de merværdier bæredygtighed tilfører et byggeri.
 • Samspil mellem bæredygtighed og Corporate Social Responseblility
 • Bevidstgørelse om udviklingsbehov på både bygnings-, system-, komponent- og materialeniveau
 • Totaløkonomiske vurderinger

Formidling og innovation i praksis
Formidlingen vil foregå via konferencer, gå-hjem møder, artikler og anden information på www.innobyg.dk .

Derudover vil InnoBYG samarbejde med DK-GBC, ligesom orienteringer fra TC 350 og TC 351 også vil videregives på www.innobyg.dk

InnoBYG kan inspirere og facilitere, men det er netværkets medlemmer som skaber innovation. InnoBYG vil derfor formidle kontakt mellem medlemmerne og netværkets aktører indenfor konkret anvendelse af bæredygtighedsbegrebet.

Som en naturlig følge af ovenstående vil InnoBYG tilskynde og støtte op omkring medlemmernes forsknings- og udviklingsaktiviteter samt projektgenerering inden for området.