Projektresultater

Oversigt over projektresultater i InnoBYG

Resultater

Her får du den samlede oversigt over projektresultater i InnoBYG.
Hvis du har spørgsmål til resultaterne er du velkommen til at henvende dig direkte til den ansvarlige projektleder.


Results from REAL project

An overview of results and overall business and possibly societal purposes of the project. 

Our sprouting project, Response-driven Environments for Appropriate Lighting (REAL) is finalized with clear steps forward.

The end results, in collaboration with VELUX A/S, Henning Larsen Architect, MOE, and LeapCraft, are a simulation framework and disseminations in form of a magazine article and a journal article submission. The project also diverged into four student projects involving six enthusiastic DTU students who were set out to investigate the effects of lighting on human performance through user-assessment experimentation at DTU library.

Read final blog post

Read final report

Read article in the LYS magazine


Results from The Precision Partner project

The project asks to reconcile skilled craft-based industries such as GRC manufacturing with higher precision digital-chain workflows.  It has been undertaken as a collaboration between BB Fiberbeton, TickCAD and CITA (the Centre for IT and Architecture) at the Royal Danish Academy, and was carried out in the period June 2019 to October 2020. 

The project has explored how Build 4.0 technologies can be implemented on the factory floor to enable digital precision, quality assurance and direct feedback in physical craft-based production.  During the project period the project partners have developed and connected four key interacting considerations:

  • Proposing a methodology and associated automated modelling tools that ensure precise geometric definition and enable automated calibration of 3D scans during production
  • Assessing state of the art for 3D scanning large moulds easily, quickly and accurately.
  • Demonstrating automatic comparison between the captured 3D pointcloud and the digital model, and detection and quality report of deviations of dimension and surface geometry
  • Exploring and creating ‘factory floor’ protocols for feedback of deviations directly on the mould.

See full project report

Read final blog from the project

By clicking on the following links you can see eCAADe presentation and paper from the project:
https://vimeo.com/452597047

https://www.researchgate.net/publication/344271040_Precision_Partner_Enhancing_GFRC_craftsmanship_with_industry_40_factory-floor_feedback


Anbefalinger til genanvendelse af plast fra byggepladser

Spireprojektet om den cirkulære byggeplads er nu afsluttet.

Slutresultatet er en publikation med resultater fra projektet, som er gennemført i perioden juni 2019 til oktober 2020 og er et samarbejde mellem J. Jensen a/s, Vestforbrændingen I/S, Dansk Affaldsminimering ApS og Teknologisk Institut.

I den første del af publikationen finder du en kort introduktion til plast i byggeriet, efterfulgt af en beskrivelse af de to cases, som der er gennemført i projektet. Case 1 handler om plast i et renoveringsprojekt og case 2 fokuserer på plast fra mindre håndværksprojekter, der indsamles på genbrugspladser.

På baggrund af den indsamlede viden fra inspektionerne og projektdeltagernes viden og erfaring i øvrigt, er der opstillet et beslutningsværktøj, som skal hjælpe entreprenøren i sin beslutning om, hvordan plastaffald fra renoveringer eller nybyggeri skal håndteres. Sidst i publikationen findes en række anbefalinger, som projektgruppen har formuleret.

Læs publikationen her (åbner som PDF)

Se artikel fra projektet


Slutrapport om "fra byggeaffald til ressourcer" er færdig

Spireprojektet "Fra byggeaffald til ressource" er nu afsluttet og klar med en rapport. Formålet med projektet var at belyse, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra bygge- og anlægsbranchen kan opgraderes og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter.

Dette er belyst gennem to cases med hvert sit fokusområde. De to cases er valgt på baggrund af en indledende undersøgelse af, hvilke affaldsstrømme der har størst potentiale for recirkulering. I den første case undersøges det, hvordan brugte grusmaterialer kan oparbejdes på stedet og blive brugt igen. Den anden case undersøger, hvordan beton- og murstensaffald kan opgraderes og indgå i anlægs- og landskabsarbejder.

Læs slutrapporten her (PDF)

Læs blogindlæg fra projektet her


Rapport fra spireprojekt om Flex-PCB er klar

Projektet har adresseret af de to væsentligste årsager til, at bygningsejere i dag ofte vælger at acceptere høje PCB-niveauer i indeklimaet i skoler, børneinstitutioner, boliger osv.: omkostningerne og generne ved nedlukning af en bygning i flere måneder.

Formålet med projektet har været at demonstrere og formidle viden om mere effektiv og fleksibel fjernelse af PCB fra bygninger, som gør det muligt at:

  • Reducere energiforbruget
  • Forenkle logistikken (nemmere opsætning/nedtagning)
  • Øge fleksibiliteten (mulighed for at behandle ét lokale ad gangen, mens bygningen er i normal drift).

Læs rapporten

Læs artikel fra projektet


Hvem har ansvaret, når byggevarer skal dokumenteres?

På baggrund af spireprojektet "Dokumentation af innovative, bæredygtige byggematerialer", som også er støttet af GI, har Teknologisk Institut lanceret to tegnefilm, som skal hjælpe branchen med at få styr på, hvem der har ansvaret når byggevarer skal dokumenteres.

Det handler helt overordnet om at opføre sunde og sikre bygninger. Det er også budskabet i tegnefilmene, som sætter fokus på de udfordringer dokumentation af byggevarer skaber i bygge- og anlægsbranchen.

Se tegnefilmene her

Læs artikel om emnet her


Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri - Roadmap mod 2030

Formålet med Bæredygtig Beton Initiativet er at bane vejen for, at CO2-aftrykket fra dansk betonbyggeri halveres i 2030 i forhold til niveauet i 2019. Samtidig skal den gode bet-
onkvalitet og totaløkonomien forbundet med betonbyggeri fastholdes.
Den ambitiøse vision skal indfris gennem samarbejde bredt i byggebranchen. Derfor medvirker partnere fra en række danske producenter af beton og cement samt en bred vifte
af bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og vidensinstitutioner i Bæredygtig Beton Initiativet.

Se Roadmap her (PDF)


Cirkulær ressourceplan - en del af CØ HUB

Publikationen er et resultat af det 1-årige projekt Den Cirkulære Ressourceplan støttet af InnoBYG. Projektet er initieret af Enemærke & Petersen i samarbejde med de to  videninstitutioner CINARK – Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole og Teknologisk Institut (TI) og Tscherning A/S.

Formålet med projektet er, at udvikle et koncept for en cirkulær ressourceplan i byggeriet i forbindelse med renovering og nedrivning, som kan sikre højere grad af genanvendelse af byggematerialer og – komponenter ved bl.a. genprojektering.

Hent udgivelsen her (PDF)

Hent plakat (PDF)

Hent Nedrivningsskema (Excel)


InnoDrone

”Brug af droner i byggebranchen” er et projekt under ”InnoDrone”, som er et tematisk fokus omkring droner i Danmark. Projektets mål var at kortlægge tekniske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer ved intensiveret brug af droner i byggebranchen.

Byggebranchen er i stigende grad digitaliseret, hvilket effektiviserer og billiggør en stor del af byggeriets faser. Droneteknologien er en af de nye brikker i digitaliseringen.
Brug af droner i byggebranchen begrænses dog ofte til dokumentation og registrering af bygninger eller byggeprocesser. I projektet har partnerne arbejdet med at give et indblik i, hvad droner eventuelt også kan bruges til. Kan man f.eks. forestille sig en drone som ”værktøj i luften” om få år?

Se rapporten her


Build 4.0 mapping - Værdiskabelse med nye teknologier i den danske byggebranche

Hvordan står det til med droner, sensorer og kunstig intelligens i dansk byggeri anno 2019? Hvordan anvender byggebranchens virksomheder de nye teknologier - og hvilken værdi skaber de? Få svar og inspiration i denne eksempelsamling, som er baseret på en mapping af teknologibrug, teknologimodenhed og værdiskabelse i den danske byggebranche.

Læs publikationen her

Hent den som PDF her


Superdrænende betonbelægninger

Målet med projektet var at tilgå en række af barriererne for udvikling og anvendelse af in-situ støbt permeabel beton i Danmark. En af de store bekymringer vedrørende brugen af permeabel beton er holdbarheden i forbindelse med frost/tø eksponering. Der er i Danmark tradition for at salte veje, stier og pladser om vinteren for at undgå glatte overflader og potentielle ulykker. Samtidig er den danske vinter karakteriseret af vejrlig medvekslende frost og tø, som i kombination med salt er kendt for at give holdbarhedsmæssige problemer for de eksponerede betonkonstruktioner i form af afskalninger af betonens overflade.

Du kan læse afslutningsbloggen fra projektet her

Du kan se projektrapporten her


​Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renovering er derfor meget afhængig af korrekt bestemmelse af ydeevnen for de eksisterende bygningsdele. Til denne bestemmelse anvendes i dag ofte simple databaser med overslagstal for klimaskærmens ydeevne, der ikke er tilpasset et specifikt projekt.

I forbindelse med projektet ”Ydeevne af eksisterende bygningsdele”, som er finansieret af InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond, er der udarbejdet to rapporter. Formålet med projektet var, at udvikle og teste en ny metode, som kan være med til at bestemme ydeevnen af eksisterende ydervægge og vinduer. Find rapporterne her:

Notat om målemetoder

Notat om afprøvede metoder


Branchevejledning for energiberegninger 2.0

Der er stort fokus på energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse, hvilket giver anledning til øget efterspørgsel efter retvisende energiberegninger, som kan benyttes til estimering af energiforbrug og -besparelser forbundet med renoveringer.

Erfaringer har generelt vist, at estimater af energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med renoveringer har været forbundet med store usikkerheder – usikkerheder i en sådan grad, at det udgør en barriere for effektiv og troværdig gennemførsel af energirenoveringer i større omfang.

Denne branchevejledning for energiberegninger og den tilhørende introduktion for bygningsejere forklarer og anviser en proces samt en metode for at opnå mere retvisende estimater af energiforbrug og -besparelser.
Branchevejledningen tager udgangspunkt i en proces, hvor bygningsejeren (bygherre) og rådgiver har mulighed for at opbygge en større fælles forståelse af behov, betydende forudsætninger og usikkerheder forbundet med energiberegninger.

Læs "Branchevejledning for energiberegninger 2.0" her

Hent PDF-udgave her

I forbindelse med vejledningen anbefaler vi at man også læser introduktion til bygningsejere om 'Usikkerheder ved energiberegninger' som kan hentes særskilt nedenfor. Denne publikation er identisk med publikationen fra 2014, men er stadig relevant i forhold til denne udgivelse.

Læs "Usikkerheder ved energiberegninger" her


Frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet

Et Advisory Board med bred repræsentation fra branchens organisationer står bag oplægget til Frivillig Bæredygtighedsklasse. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har faciliteret processen, som bl.a. har indbefattet en række workshops med branchens aktører, mens InnoBYG, står for udgivelsen af det fælles brancheoplæg. Arbejdet er muliggjort af ROCKWOOL Prisen 2017, som SBi modtog med netop det formål at udarbejde et oplæg til rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse.

Hent publikationen her 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Forskningschef Søren Aggerholm, SBi, tlf. 9940 2397, e-mail: soa@sbi.aau.dk
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 7216 0175, e-mail: mhn@danskbyggeri.dk


Nyt idekatalog fra spireprojekt om Design for Disassembly

Strategierne i idékataloget spænder over en bred vifte af problematikker fra behovet for nye standarder i byggeriet, der sikrer, at elementer kan genbruges direkte, til en diskussion af brugerens muligheder for at påvirke deres egen bolig og endelig vores fælles kulturarvs betydning for de løsninger, som vi vælger. På den måde spejler strategierne den kompleksitet, som en omlægning af byggeriet til et cirkulært flow af ressourcer rummer. 

Se kataloget her


Lancering af rapport og guide om robotteknologi i byggebranchen

Som resultat af projekt Værdikædereaktion er nu lanceret en rapport om robotteknologi til byggebranchen samt en guide til robotudvikling på arbejdspladser. 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem InnoBYG, RoboCluster og BrandBase, og er støttet af Industriens Fond.

Målet med projektet er at udvikle og markedsføre robotteknologiske løsninger for at sætte gang i anvendelsen af robotteknologi i det danske erhvervsliv. 

Se resultaterne her:
Rapport: Robotteknologi til byggebranchen
Guide: Med robotten på arbejde


Resultater og gode råd fra LCC i hverdagen 

Projektet LCC i hverdagen er afsluttet med en kraftig udvidelse og opdatering af hjemmesiden for det totaløkonomiske værktøj LCCbyg. 

Projektets vigtigste resultater består i en eksempelsamling med 10 eksempler på brug af LCC i praksis og 16 gode råd til arbejdet med LCC i praksis for virksomheder i byggeriet.

Eksemplerne er udarbejdet af de fem deltagende virksomheder i projektet: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, SlothMøller, Vandkunsten, Arkitema og Aarstiderne Arkitekter. 

Se resultaterne her:
Eksempelsamling
Gode råd om at komme i gang


Lancering af branchevejledning for indeklimaberegninger

Branchevejledningen for indeklimaberegninger færdig er klar til at sikre en ensartethed i branchen i forhold til, hvordan der regnes på indeklima.Branchevejledningen sigter mod at anvise metoder til beregning og kravspecifikation af indeklima afhængigt af bygningstypen. Herudover giver vejledningen en kort indføring i definitioner og begreber i forhold til projekteringspraksis for indeklima.

Branchevejledningen er udarbejdet i et projekt støttet af InnoBYG og Realdania. Vejledningen er udarbejdet af NIRAS, MOE A/S, Teknologisk Institut og SBi.

Find branchevejledningen her:

Branchevejledning (OBS: opdateret version, december 2017)

Bilag 1 - Baggrundsanalyser
Bilag 2 - Best practice indeklimarapport, bolig
Bilag 3 - Best practice indeklimarapport, erhverv
Bilag 4 - Erfaringsopsamling


Resultater fra vores 2-årige projekt Totalværdi & Indeklima

Projektet er nu afsluttet og lancerer en række projektresultater, deriblandt et simpelt beregningsværktøj, der tager udgangspunkt i præstation, temperatur og luftkvalitet i kontorbygninger. Beregningsværktøjet er udviklet på baggrund af litteraturstudier samt de afholdte møder og workshops, der har været undervejs i projektet.

Se alle resultater her:

Projektrapport
Beregningsværktøj
Kontorcase - indeklima og totalværdi - kort fortalt!
Casevideo med Peter Foldbjerg fra VELUX
Casevideo med Lars Nielsen fra Siemens
Video fra to-go møde afholdt den 20. juni 2017


Anbefalinger fra Roadmap projektet

Roadmap - bygningers rolle i den grønne omstilling, er nu afsluttet og projektets resultater er klar til download. Resultaterne er en rapport, med anbefalinger samt en pixibog, som kort sammenfatter anbefalingerne. Projektet er støttet af Energifonden.

Hent rapporten (PDF)
Hent pixibogen (PDF)
Læs pressemeddelelse om lanceringen (i Licitationen)


Notater fra Fleretagers træhuse og fortsættelse af netværk

Projektet er afsluttet og der er to notater klar. Derudover har projektgruppen valgt at fortsætte netværksgruppen fra projektet i regi af InnoBYG - under navnet Netværk for højhuse i træ. Se mere om netværksgruppen her

Notat: State of the art
Giver en status for fleretagers træhusbyggeri worldwide, men med perspektivering i forhold til et dansk udgangspunkt. Der kan ikke bygges højhuse i træ på baggrund af notatet, men det skulle gerne kunne give aktører i byggebranchen en lidt bedre indsigt i, hvor man står i dag i forhold til anvendelse af træ i fleretagers træhuse.
Find notatet her

Forfatter: Teknologisk Institut

Notat: Brandforhold
Brandforhold i fleretagers byggerier med træ fremhæves ofte som en væsentlig udfordring, og som årsagen til at der ikke bygges træhuse højere end 4 etager i Danmark. Med dette notat har forfatterne forsøgt at beskrive, hvilke forhold der er vigtige at have fokus på, når brandsikring skal håndteres i fleretagers træhuse. Det pointeres samtidig, at der ikke er lovmæssige begrænsninger for at træhuse i Danmark, som er højere end 4 etager.
Find notatet her

Forfatter: DBI, DTU, Rambøll & Teknologisk Institut


Notat om Målemetoder

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Ydeevne af eksisterende bygningsdele”, som er finansieret af InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond. Formålet med projektet er, at udvikle og teste en ny metode (QuickUvalue), som kan være med til at bestemme ydeevnen af eksisterende ydervægge og vinduer.

Se hele notatet her


Resultater fra Brandpåvirkning af bio-baserede facadesystemer

Spireprojektet er afsluttet med en testrapport samt en række videoer.

Se testrapport

Video: Let facade med papirisolering og beklædning af plastkompositbrædder 

Video: Let façade med papirisolering og beklædning af brandimprægnerede trælister 

Video: Let facade med papirisolering og beklædning af ”Shou Sugi Ban”-behandlede trælister 


 Spireprojekt om materialepas er afsluttet

Projektet er afsluttet og der er udarbejdet en slutrapport og en pressemeddelelse.

Læs hele slutrapporten her
Læs hele pressemeddelelsen her
Læs projektblog her


Slutrapport og artikler fra spireprojekt om radon

Spireprojektet om radon er nu afsluttet og vi har udarbejdet en slutrapport. Vi har desuden udsendt en pressemeddelelse, som er taget af bl.a Dagens Byggeri og Ingeniøren. 

Se slutrapport
Læs artikel i Dagens Byggeri om opstart af projektet
Læs artikel i Dagens Byggeri om resultater
Læs artikel i Ingeniøren om resultater
Læs artikel i Building Supply om resultater


Spireprojekt om Branchevejledning i LCA

Her kan du se den færdige branchevejledning og tilhørende appendiks.

Læs branchevejledningen
Læs case-appendiks


Slutrapport og Pixibog fra "Mikroprojektering"

Spireprojektet "Mikroprojektering" er afsluttet og der foreligger en uddybende rapport og en mere generel pixi-udgave af rapporten. 

Begge publikationer kan findes her: 

Rapport om "Mikroprojektering - Indkredsning af et fænomen og begreb"
Pixibog om "Mikroprojektering - Indkredsning af et fænomen og begreb" 


Slutrapport og nyt katalog fra "Fortættet byggeri med lette materialer"

Spireprojektet "Fortættet byggeri med lette materialer" nærmer sig sin afslutning. Projektet har primært fokuseret på anvendelse af træ som bærende bygningsdele og har konkret udmøntet sig i et katalog med eksempler på fortætning af eksisterende bygningsmasse samt temadagen "Gentænk træ som bærende bygningsdele i høje bygninger".

Væsentlige diskussioner er nu samlet i projektets slutrapport, der desuden indeholder et forslag til en nuancering af anvisningerne i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri". Forslaget udvider anvendelsesområdet for bærende trækonstruktioner til 6 etager (15 m) fra de nuværende 4 etager (9,6 m).

Katalog om optopping workshop
Slutrapport
Læs artikel om projektet (PDF)


Anvendelse og håndtering af ressourcer udgiver 2 bøger

De to publikationer er udviklet af KADK/CINARK og Teknologisk Institut i InnoBYG projektet og anvendelse og håndtering af ressourcer.

Publikationerne består af et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden.

Se publikationerne på Issuu:

Idékataloget
Materialeatlasset


Resultater fra Aktivering af bygningers konstruktion

Bevilling af EU projektet Light2Cat
Katalog over 5 state-of-the-art energieffektive bygninger i Europa

Gratis onlinekatalog på www.iFabrix.com

Vil du vide mere om "Aktivering af bygningers konstruktion"? Kontakt projektleder Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, tja@teknologisk.dk, 72 20 21 57


Bogprojekt - Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtigte byggeri

I byggeriets idé-, design- og projekteringsfase udstikkes rammerne for store dele af bygningens fremtid, både i relation til det arkitektoniske og
funktionelle, men i lige så høj grad i forhold til bygningens miljømæssige, sociale og økonomiske fodaftryk. De enkelte fodaftryk afhænger i høj
grad af, hvilke tilvalg og fravalg der gøres i disse og senere faser. Denne udgivelse sigter mod at gøre byggeriets parter opmærksom på de
dilemmaer, man ofte møder, og de overvejelser, man derfor må gøre i forbindelse med design og projektering af bæredygtigt byggeri.

Hent PDF udgave af bogen her
Hent webudgave af bogen her


Resultat fra "Brand og Byggematerialer" 

"Brandteknisk klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer"

Vil du vide mere om "Brand og Byggematerialer"? Kontakt projektleder Brian V. Jensen fra DBI, bjv@dbi-net.dk, tlf.: 61 20 16 63


Resultat fra "Bygherrens Værdier"

Inspirationsfolder om udbud til bæredygtigt byggeri

Vil du vide mere om "Bygherrens værdier"? Kontakt projektleder Carsten Rode, DTU Byg, car@byg.dtu.dk eller tlf.: 4525 1852


Resultater fra "Bæredygtig Energirenovering"'s delprojekter 

Branchevejledning for energiberegninger
Resultat fra delprojektet "Beregningsstandard". Vil du vide mere, kontakt projektleder Lone H. Mortensen fra SBi, lhm@sbi.aau.dk eller tlf.: 2910 0317

Energihandlingsplan - erfaringer og inspirationsliste
Resultat fra delprojektet "Karré- og almenbebyggelser". Vil du vide mere, kontakt projektleder Lone H. Mortensen fra SBi, lhm@sbi.aau.dk eller tlf.: 2910 0317

Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse
Resultat fra delprojektet "Energirenovering af enfamiliehuse" Vil du vide mere, kontakt projektleder Carsten Rode fra DTU, car@byg.dtu.dk eller tlf.: 4525 1852


Resultater fra "Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer"  

Casebrochure med 10 casestudier 
Casestudier der undersøger, hvordan virksomheder adresserer bæredygtighed i byggeriet og deres erfaringer med brugen af systemleverancer
Fire fremtidsscenarier for bæredygtigt og energieffektivt byggeri - fokus på Norge og Kina 
FISH Clusters og WorldFlexHome

Vil du vide mere om "Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer"? Kontakt Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut, kalj@teknologisk.dk


Resultat fra "Den bæredygtige byggeplads"

Folder om Bæredygtighed via udbudskrav

Vil du vide mere om "Den bæredygtige byggeplads"? Kontakt Projektleder Ane Mette Walter, Teknologisk Institut, amkn@teknologisk.dk, tlf.: 72 20 22 00


Resultat fra "LCA-profiler for bygningsdele"

LCA-profiler for bygningsdele - Katalog og værktøj

Vil du vide mere om "LCA-projektet"? Kontakt projektleder Rob Marsh, Statens Byggeforskningsinstitut - Aalborg Universitet, rom@sbi.aau.dk


Resultat fra "Mobilsite til efterisolering af tagetager"

Efterisolering af udnyttede tagetager er en udfordring at lave byggeteknisk korrekt, derfor skal en ny prototype, i form af et nyt mobilsite hjælpe, når håndværkeren står over for opgaven til en energibesparende løsning her og nu.

Se mobilsitet
Artikel om mobilsite

Vil du vide mere om "Mobilsite til efterisolering af tagrum"? Kontakt projektleder Jesper Kragh fra SBi, jkr@sbi.aau.dk, tlf.: 6170 4660


Resultat fra "Udvikling af installationspakke"

Find det rigtige ventilationsaggregat til renovering og nybyg, ved hjælp af en ny ventilationsberegner
Læs rapporten om installationspakker til enfamilieboliger

Vil du vide mere om "Udvikling af installationspakke"? Kontakt projektleder Christian Holm Christiansen, cnc@teknologisk.dk


Du kan desuden finde resultater og cases i vores onlinebrochure her:
Brochure - InnoBYG cases og resultater