Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


3DUp

The 3DUp project aims to promote communication within the construction industry to stimulate the uptake of 3D Concrete Printing (3DCP). In addition to the lack of awareness of the technology by the co…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Workshop in May


Aktivering af bygningers konstruktion

Projektet har til formål at samle virksomheder med state-of-the-art viden og interesse inden for udvikling, optimering og demonstration af tunge byggematerialers muligheder for at reducere energiforbr…

Projektbeskrivelse: Aktivering af bygningers konstruktion

Seneste blogindlæg: Projektresultater i hus Blog # 3


Anvendelse og håndtering af ressourcer

Projektet handler om anvendelse og håndtering af ressourcer og affald i byggeriet. Der sættes fokus på, at alle byggeriets parter i større grad, end nu, tænker bæredygtighed og cirkulær økonomi allere…

Projektbeskrivelse: Anvendelse og håndtering af ressourcer

Seneste blogindlæg: Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 5 - sidste del


Branchevejledning i LCA

I dette projekt udarbejder vi en branchevejledning som de enkelte parter i byggeriets værdikæde kan henvise til, så der ud over krav og vejledning i de eksisterende standarder sikres et konsistent ber…

Projektbeskrivelse: Branchevejledning i LCA

Seneste blogindlæg: Resultater klar fra projektet


Brand og byggematerialer

Udviklingsprojektet opbygger og formidler viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber (fx komposit, plast, skummaterialer eller organiske materialer) kan anvendes uden at tils…

Projektbeskrivelse: Brand og byggematerialer

Seneste blogindlæg: Rapporter fra brandprøvninger


Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektet vil illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde.

Projektbeskrivelse: Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Seneste blogindlæg: Tre korte film fra facadebrandtests


Spireprojekt 2019 - Brand som designparameter – i udvikling af fremtidens facadesystemer

Projektet har til formål at introducere brand som designparameter i demontér- og recirkulerbare facadesystemer for arkitekter, ingeniører og producenter. Projektet viser, hvordan innovative arkitek…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Fuldskala brandtest i hus


Bridging the gap between construction, IoT, and 3D printing (HT2C)

This project aims at promoting communication between construction and high-tech industries to bridge an existing knowledge gap hindering the uptake of IoT and 3D printing by the construction industry …

Projektbeskrivelse: Bridging the gap between construction, IoT, and 3D printing (HT2C)


BRONE

Dronefacilitet til test af sensorer og dataopsamling for brug i dronebaseret inspektion af infrastruktur og byggerier.

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Ny video fra BRONE projektet


Brug af droner i byggebranchen

Projektets mål er at kortlægge tekniske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer ved intensiveret brug af droner i byggebranchen.

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Spørgeskemaundersøgelse - Hvordan kan byggebranchen bruge droner i fremtiden?


Building Green Connections

Projektet giver danske SMV'er, med lyst til at skabe netværk i forbindelse med udviklingsprojekter eller videndeling, mulighed for at etablere kontakter med relevante virksomheder eller videninstituti…

Projektbeskrivelse: Building Green Connections

Seneste blogindlæg: Netværk åbner døre i udlandet


Bygherrens værdier ifm. energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Dette projekt vil bringe byggeriets aktører sammen, med det formål at få udviklet samarbejdsmodeller og paradigmer, som kan sikre, at alle relevante aspekter inddrages og, at der kan skabes en fælles …

Projektbeskrivelse: Bygherrens værdier

Seneste blogindlæg: Inspirationsfolder om udbud af bæredygtigt byggeri


Bæredygtig energirenovering 1.0.

Projektet Bæredygtig energirenovering udgøres af 6 delprojekter: 1. Inspirationskataloget, som er opdelt i 2 faser hvor SBi er projektleder. 2. Projektet om muret byggeri, som er naturligt fora…

Projektbeskrivelse: Bæredygtig energirenovering

Seneste blogindlæg: Energihandlingsplan - erfaringer og inspirationsliste


Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer

Det overordnede formål med dette projekt er at lægge fundamentet til et paradigmeskift i den danske byggebranche mod et bæredygtigt og innovativt byggeri, gennem opbygning, beskrivelse og spredning af…

Projektbeskrivelse: Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer

Seneste blogindlæg: 10 cases om bæredygtige forretningsmodeller


Bæredygtig Energirenovering 2.0

I naturlig forlængelse af samme projekt under InnoBYG 1.0 videreføres projektet on branchevejledningen for energiberegninger med fokus udvides til også at omfatte indeklima.

Projektbeskrivelse: Bæredygtig Energirenovering 2.0

Seneste blogindlæg: Workshop - Branchevejledning for energiberegning 2.0


Bæredygtighedsparadokset

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring


Cirkulær isolering

En række danske virksomheder ønsker at udvikle isoleringsmaterialer baseret på nye typer fibre (f.eks. halm, tekstil), men møder en række barrierer, når produkterne skal accepteres på markedet. Samtid…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afdækning af egenskaber af isoleringsmateriale gennem forceret ældning


CØ Hub

Med udgivelsen af den nationale ressourcestrategi i april 2015, fremstår udviklingen på affaldsressourceområdet i Danmark helt klar: Der skal i fremtiden genanvendes langt større mængder af de affalds…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: CØ Hub er offecielt skudt i gang!


Den bæredygtige byggeplads

Samlet set vil projektet sætte dagsordenen for en ændring af, hvordan byggepladser etableres og drives i fremtiden.

Projektbeskrivelse: Den bæredygtige byggeplads

Seneste blogindlæg: Bæredygtighed via udbudskrav


Spireprojekt 2019 - Den cirkulære byggeplads

Den cirkulære byggeplads vil udvikle et beslutningsværktøj, der skal øge cirkulariteten på byggepladser i forbindelse med renovering eller nybyggeri og med et særligt fokus på genanvendelse af plastaf…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af projekt og rapport klar


Den Cirkulære Ressourceplan

Formålet med projektet er, at udvikle et koncept for ”den cirkulære ressourceplan” til anvendelse i byggebranchen i forbindelse med renovering og nedrivning, som kan sikre højere grad af genanvendelse…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Design for Disassembly i præfabrikeret byggeri

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassemb…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Idekatalog fra projektet klar


Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Formålet med projektet var dels at forbedre den eksisterende dokumentation omkring NVVK-konceptet, men også samtidig at give mulighed for at udfolde konceptets potentiale på forskellige bygningstyper …

Projektbeskrivelse: Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Seneste blogindlæg: De første projektresultater!


Spireprojekt 2019 - Det cirkulære træhus

Projektet tager udgangspunkt i et demonstrationsbyggeri opført med en høj grad af genbrugstrae. Huset har fokus på alle aspekter af baeredygtighed og giver et bud på fremtidens almennyttige boligform,…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Slutrapport og resultater fra projektet


Spireprojekt 2019 - DGNB-kriterier for bæredygtig beton

Byggebranchen oplever i disse år en stigende efterspørgsel på certificering af bygningers bæredygtighed. Projektets formål er at fremme anvendelsen af bæredygtig beton i byggeriet med udgangspunkt i b…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af Spireprojektet ”DGNB-kriterier for bæredygtig beton”


Dokumentation af innovative bæredygtige byggematerialer

Det er projektets formål, 1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, so…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


DynSIOK

Formålet med spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" var, at bestemme potentialet af DynSIOK samt styrke dokumentationsgrundlaget overfor potentielle kund…

Projektbeskrivelse: DynSIOK

Seneste blogindlæg: TRNSYS


Eco-Construct

EU is in transition toward a circular resource economy. Our project aims to elucidate how sustainable building and building materials contributes in such a transition.

Projektbeskrivelse: Eco-Construct

Seneste blogindlæg: Vellykket netværksaktivitet


Fleretagers træhuse i Danmark

Der er formentlig flere årsager til, at byggeriet af fleretagers træhuse ikke har slået igennem i Danmark. Formålet med projektet er således, at få afdækket disse barrierer. Det kan være såvel teknisk…

Projektbeskrivelse: Fleretagers træhuse i Danmark

Seneste blogindlæg: Notater fra projektet klar


Spireprojekt 2019 - FlexPCB - Fleksibel PCB-sanering i byggeri

Projektets formål er at demonstrere og formidle en ny, billigere og mere fleksibel metode til at fjerne PCB i bygninger. Metoden vil muliggøre, at bygninger kan saneres ét lokale ad gangen, med markan…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektet er afsluttet og vi er klar med resultater


Fortættet byggeri med lette materialer

Projektet - Fortættet byggeri med lette materialer - arbejder ud fra det udgangspunkt, at der vil være miljømæssige fordele ved at anvende præfabrikerede byggesystemer af træ til fortætning, da præfab…

Projektbeskrivelse: Fortættet byggeri med lette materialer

Seneste blogindlæg: Slutrapport og nyt katalog


Spireprojekt 2019 - Fra byggeaffald til ressource

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekt…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Rapporten er klar


Spireprojekt 2019 - Fremtidssikring af det klassiske 2-lags vindue

I 2020 strammes energikravene til vinduer markant. Mange mindre vinduesproducenter er derfor usikre på, om de kan fortsætte produktionen af 2-lags vinduer, som står for en overvejende del af omsætning…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Grøn omstilling gennem deleøkonomiske og bæredygtige forretningsmodeller

Projektets formål er at opkvalificere videnrådgivere, så de kan levere sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der fører til innovative og grønne løsninger i flere brancher med særlig…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Bæredygtig Business


Spireprojekt 2019 - IGENBRUGSTRÆ

Der er en meget stor andel af overskudstræ til genanvendelse (200.000 tons/år) som ikke udnyttes optimalt, da det ikke indgår i spånpladeproduktion, pga. manglende kapacitet i DK. Nedbrydningsfirmaer …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: IGENBRUGSTRÆ afsluttet


Spireprojekt 2019 - Indeklima i fremtidens plejeboliger

Inden år 2030 skal der opføres 25.000 nye plejeboliger. Disse skal fungere som værdige hjem og gode arbejdspladser. Der har hidtil ikke vaere fokus på indeklima og ældre, så der mangler viden og værkt…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Her er en spire der kommer til at vokse sig stor!


InnoDrone

InnoDRONE er et samarbejdsprojekt på tværs af faggrupper og netværk. InnoDRONE står bag et website, som samler aktiviteter og projekter som har droner som omdrejningspunkt. På hjemmesiden får du…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Kom med InnoDrone til Barcelona


Inno-Net

The goal of InnoBYG-NET project is to submit eight high quality applications to Horizon 2020 over 3 years with focus on engaging new players from the InnoBYG network, especially Danish innovation driv…

Projektbeskrivelse: Inno-Net

Seneste blogindlæg: Udfordringer, men også masser af aktivitet


Klimatilpasning af byggeriet

Formålet med dette projekt er at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til bygninger som har klimatilpasningseffekt.

Projektbeskrivelse: Klimatilpasning af byggeriet

Seneste blogindlæg: Succesfuldt innovationsforløb gentages til efteråret


Spireprojekt 2019 - Kortlægning, kvalitetsvurdering og optimering af byggevare plastaffald (KVOB)

Byggeriet genererer store mængder plastaffald: plast generet ved byggevareproducenter, emballageplast på byggepladser mm. Der er i dag meget lidt viden om typen, kvaliteten og maengderne af denne plas…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Mængder og sammensætning af plastaffaldet hos to byggevarevirksomheder er undersøgt


LCC i hverdagen

Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse a…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektet ”LCC i hverdagen” er nu afsluttet


Materialepas

Projektets mål er at øge sporbarhed af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. genbrug og genanvendelse heraf, ved at udvikle et koncept for et "materialepas."

Projektbeskrivelse: Materialepas

Seneste blogindlæg: Materialepas viser vejen for genbrugsbyggematerialer


Mikroprojektering

I dette projekt, beskæftiger vi os med, hvad vi har valgt at kalde "Mikroprojektering". Det betyder, at vi vil arbejde i det område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke udføres nogen form for formel …

Projektbeskrivelse: Mikroprojektering

Seneste blogindlæg: Projektet er afsluttet og resultaterne klar


Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Projektet skal undersøge effektivitet af radonsug med naturligt aftræk set i forhold til variationen hen over året, dvs. forholdene i overgangssæson og sommer følges, for derved at undersøge om der er…

Projektbeskrivelse: Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Seneste blogindlæg: Slutrapport og presseomtale


Nordic Network for Tall Timber Buildings

TALLTIMBER will establish a Nordic network for Tall Timber Buildings to identify market opportunities and challenges for tall timber buildings through knowledge transfer between stakeholders in the No…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Pilotprojekt ICDK

Formålet med aktiviteten er at undersøge muligheder for at danne et holdbart konsortium der kan leverer bæredygtigt byggeri fra Danmark til USA. Dette vil gavne miljøet samt væksten. Pilotprojektet ud…

Projektbeskrivelse: ICDK


Spireprojekt 2019 - PrecisionPartner

PrecisionPartner explores how skilled hand craft processes can be integrated with and gain value from the digital information chain, via introduction of Build 4.0 technologies to the factory floor. Th…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Project completed


Spireprojekt 2019 - REAL: Response-driven Environments for Appropriate Lighting

Daylight is a key issue in buildings in the context of a resource-efficient world that affects the experience of the space in terms of health, ergonomics, energy and productivity. Although our knowled…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Final results


Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet. Den store…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Der LCA-programmeres på livet løs…


SubseaTunnels

The project implements a shared SME internationalisation strategy between Norway and Denmark on subsea tunnel encompassing three activities: 1) A strategy for internationalising SME market access in D…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Studietur til Femern Bælt: Dansk-norsk klyngesamarbejde tager fart


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater


Totalværdi og indeklima

Projektet sætter fokus på udvikling af begrebet totalværdi inden for byggeriet - primært med henblik på at udvikle koncepter som muliggør at trivsel som følge af et godt indeklima (herunder sygefravær…

Projektbeskrivelse: Totalværdi og indeklima

Seneste blogindlæg: Projektet afsluttet - se alle resultater her


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Seneste blogindlæg: Projektresultater


Udvikling af installationspakke

Projektets formål er at udvikle og demonstrere en installationspakke, der både kan anvendes i nybyggeri og eksisterende byggeri. Installationspakken er en unit, der kan levere varme, varmt brugsvand, …

Projektbeskrivelse: Udvikling af installationspakke

Seneste blogindlæg: Find det rigtige ventilationsaggregat til renovering og nybyg


Værdikædereaktion

Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide, der skal fungere som en manual i brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere virksomheder …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Lancering af ny rapport og guide til robotudvikling


Videnbro

Projektet har til formål at etablere og styrke eksisterende faglige- og regionale netværk med interesse i bæredygtigt byggeri gennem matchmaking og videnspredning aktiviteter samt bringe sekretariatet…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Nyt forretningsnetværk for materialer til bæredygtig byggeri


Subsea Tunnels II

The project will clearly challenge companies to be more innovative which is usually a barrier to may SME's as they often do not know how to work with innovation. On top of this cross border networks w…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Subsea Tunnels II søger projektdeltagere