Om spireprojekter

Sæt gang i jeres innovation!

Om Spireprojekter

Som InnoBYG medlem har du mulighed for at søge støtte til at få sat gang i jeres innovationsproces via et såkaldt 'spireprojekt'.

Overskriften for spireprojekter er "bæredygtigt byggeri" og det er muligt at søge mellem 50.000-500.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere i Partnerskabet.

Som medlemsvirksomhed får du desuden mulighed for at trække på sekretariatets hjælp i forhold til at finde relevante samarbejdspartnere, afdækning af videre støttemuligheder, internationalt netværk mv.

Der udbydes 1 million kr. i denne ansøgningsrunde.

Der udbydes ikke flere spireprojekter i denne bevilling af InnoBYG.

Læs mere om spireprojekter nedenfor. Download ansøgningsskema og vejledning til ansøgning her: 
Ansøgningsskema (OBS nyt skema)
Vejledning til ansøgning (OBS ny vejledning)

Ved bevilling udfyldes en projektaftale mellem projektdeltagerne og InnoBYG.
Se projektaftalen her


Om at søge spireprojekter 

Hvad er det muligt at søge støtte til?
Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, under overskriften "Bæredygtigt byggeri". Bedømmelsesudvalget lægger dog vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer, samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling (Se også  kriterierne for tildeling af midler i vejledningen). 

Projekterne skal have fokus på at styrke virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner.

Der stilles krav om, at:

 • Projekterne skal relatere sig til innovationsnetværkets faglige fokusområde og bidrage til opfyldelse af netværkets mål
 • Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov
 • Projekterne skal have deltagelse af minimum 2 virksomheder (gerne flere) og som udgangspunkt minimum 2 InnoBYG videnpartnere*.
 • Projekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder
 • Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart
 • Resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds 

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • Virke konkurrenceforvridende 

Såfremt at det ansøgte projekt med fordel kan søges under InnoBooster-ordningen hos Innovationsfonden - henvises til denne ordning.

*InnoBYG videnpartner er DTU, SBi, DBI, Teknologisk Institut, Kunstakademiets Arkitektskole


Hvem kan søge?
Medlemmer af InnoBYG kan søge støtte til spireprojekter i form af konsulenthjælp hos InnoBYGs videnspartnere. Hvis din virksomhed ikke allerede er medlem, så er det muligt at melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Se medlemslisten og læs mere om medlemskab).

Der skal som minimum deltage 2 virksomheder i et spireprojekt, og  som udgangspunkt 2 InnoBYG videnspartnere.

Der stilles krav om, at de deltagende virksomheder matcher InnoBYGs finansiering af projektet. Dvs., at de virksomheder, som deltager skal investere i projektet ved at bruge timer og/eller kontant medfinansiering, der som minimum svarer til det beløb som InnoBYG støtter projektet med. Der indgås en kontrakt for projektet, som også dokumenterer virksomhedernes medfinansiering. Bedømmelsesudvalget ser gerne projekter med flere virksomheder og en større andel af medfinansiering. 


Hvordan kan vi søge?
Når I har formuleret en fælles projektide udfyldes ansøgningsskemaet, som herefter indsendes til InnoBYG sekretariatet. Ansøgningsskema samt vejledning finder du øverst på siden.

Ansøgningen skal være kort og præcis. Når ansøgningen er indsendt gennemses den først af sekretariatet. Såfremt der er mangler i ansøgningen gives en kort frist til at udbedre manglerne. Herefter sender Sekretariatet ansøgningen videre til Bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget indstiller herefter ansøgninger til InnoBYGs styregruppe, som træffer den endelige beslutning om at godkende eller afvise ansøgninger.

Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage tilsagn om dette inden for 5 uger efter deadline for indsendelse af ansøgning. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen 14 dage til at udfylde og returnere en handlingsplan for projektet.

Alle projekter skal indgå en projektaftale underskrevet af alle partnere. Skabelon til projektaftalen fremsendes i forbindelse med evt. tilsagn. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk og 72 20 29 89. 

Bedømmelsesudvalget består af:

 • BAT-Kartellet
 • Bygherreforeningen
 • Gate 21
 • Håndværksrådet
 • Velux