Spireprojekter 2019/2020

Udbud til spireprojekter 2019

Der er lukket for projektansøgninger.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til innobyg@teknologisk.dk senest den 13. marts 2019 klokken 12:00. Husk også at læse vejledningen før du starter og bemærk evalueringskriterierne i vejledningen.


Formalia
De seks temaer for spireprojekterne er:

• Build 4.0 – digitalisering og implementering af ny teknologi
• Materialer og konstruktioner med forbedret holdbarhed og funktionalitet
• Cirkulær ressourceeffektivitet
• Gode fysiske rammer og indeklima
• Energieffektivitet
• Klimatilpasning

For uddybning af områderne henvises der til denne oversigt samt Forsk2025 – særligt afsnittet om Fremtidens bygninger, fysiske infrastruktur og byer.

Ansøgte beløb skal være mellem 200.000-500.000 kr.

Der skal mindst være to InnoBYG medlemsvirksomheder tilknyttet og mindst en InnoBYG partner (Videninstitution)* - men gerne flere. (Er din virksomhed ikke medlem? Meld jer ind her).

Projekterne medfinansierer 1:1 efter SIUs regelsæt. Dvs. at det ansøgte beløb hos InnoBYG skal matches med 100% medfinansiering fra virksomheder, fx i timer, som regnes à 600 kr. eller kontant medfinansiering.

Projektet skal senest være afsluttet med udgangen af oktober 2020.

*Partnere er: Arkitektskolen Aarhus, DTU, DBI, Ingeniørhøjskolen v/Aarhus Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi v/Aalborg Universitet, SDU, Teknologisk Institut, VIA University College.

Hent ansøgningsskema

Hent vejledning til ansøgning

Hent projektaftale (PDF)


Anvendelse af de ansøgte midler 

InnoBYG midlerne må anvendes til at finansiere rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos forsknings-/videninstitutionerne som er partnere i InnoBYG. Aktiviteter der viser forretningspotentiale er særligt interessante.

For virksomhederne er støttebeløbet en mulighed for at få rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos InnoBYGs videnpartnere.

Projekterne skal have fokus på at styrke virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner.

Der stilles krav om, at:

 • Projekterne skal relatere sig til innovationsnetværkets tematiske indsatsområder og bidrage til opfyldelse af netværkets mål
 • Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov
 • Projekterne skal have deltagelse af minimum to virksomheder (gerne flere) og som udgangspunkt en forsknings-/uddannelsesinstitution, men gerne flere.
 • Projekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder
 • Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart
 • Resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • Virke konkurrenceforvridende

Bedømmelse

Sekretariatet læser ansøgningerne igennem og tjekker at de lever op til de formelle minimumskrav. Såfremt ansøgningerne lever op til minimumskravene, videresendes de til InnoBYGs bedømmelsesudvalg, som består af medlemmer fra InnoBYGs styregruppe. Til denne ansøgningsrunde består udvalget af:

 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Dansk Byggeri
 • Gate21
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Velux A/S
 • Bygherreforeningen
 • BAT-Kartellet

Bedømmelsesudvalget gennemgår ansøgningerne og udvælger de bedste ansøgninger, som efterfølgende indstilles til styregruppen, som godkender eller afviser indstillingerne. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har den endelige godkendelse af projekterne. Ved afslag, er der ikke mulighed for at anke afgørelsen.

Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage direkte tilsagn om dette. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen 14 dage til at udfylde og returnere en handlingsplan for projektet.

OBS: Alle projekter skal indgå en projektaftale underskrevet af alle partnere før projektet kan sættes i gang. Se projektaftalen her (er på vej)


Vi opfordrer ansøgere til at tage kontakt til sekretariatet ved spørgsmål til vejledningen og ansøgningsprocessen.
Kontakt: Marianne Meyer Jakobsen, mamj@teknologisk.dk, tlf. 72 20 11 79.