Anvendelse og håndtering af ressourcer

Anvendelse og håndtering af ressourcer

Projektbeskrivelse:
Projektet drejer sig om anvendelse og håndtering af ressourcer og affald i byggeriet. I byggeriet kan der via præcise genanvendelsesstrategier, opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne, uden at den allerede indlejrede værdi (økonomisk, teknisk, energimæssig og kulturel) i byggematerialerne, går til spilde.

Dette er i tråd med ressourcestrategien 'Danmark uden affald' og tankegangen om både lukkede materialekredsløb og cirkulær økonomi. Der sættes fokus på, at alle byggeriets parter i større grad, end nu, tænker bæredygtighed og cirkulær økonomi allerede i designfasen.

Formål med projektet:
Formålet er, at brugen af materialeressourcer i byggeriet optimeres. Dette for at øge andelen af genbrugte og re/upcyclet byggemateriale, samt mindske anvendelsen af virgine materialer.

Miljøskadelige stoffer skal identificeres tidligt i processen, og så tæt på kilden som muligt, for at fjerne eller udsortere stofferne. Dette med henblik på en evt. senere mulighed for at genanvende lettere forurenede byggematerialer.

Fire hovedpunkter projektet vil opnå:
1. Udvikling af et materiale-/produktatlas.
2. Undersøgelse af muligheden for lokalt genbrug og re-/upcycling på en større byggeplads med mange aktiviteter.
3. Afdækning af muligheden for øget genbrug af teglsten og de tekniske, arkitektoniske og produktmæssige udfordringer herved.
4. Afdækning, via workshops, af udfordringer ift. tekniske krav og arkitektoniske til genanvendte materialer (Herunder CE-mærkning, DGNB-certificering osv.

Målgruppe for projektet:
Målet for projektet er at samle og formidle denne viden til rådgivere, arkitekter, affaldsmodtagere-/behandlere, miljøvirksomheder og bygherrer, samt de udførende håndværkere og entreprenører.

Har du spørgsmål vedrørende projektet, så kontakt projektleder Anke Oberender på aob@teknologisk.dk eller tlf: 7220 3179.